Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

8. správe o súdržnosti: Politika súdržnosti prináša 2,7-násobnú návratnosť

Politika súdržnosti pomohla znížiť územné a sociálne rozdiely medzi regiónmi v EÚ. Zdroj: https://ec.europa.eu/jrc

Nová analýza vykonaná s priestorovým vyčísliteľným modelom všeobecnej rovnováhy JRC, RHOMOLO, ukázala, že každé euro investované do kohéznej politiky vytvorilo v priemere 2,7-eura návratnosti HDP pätnásť rokov po ukončení príslušného politického programu.

Podľa modelu programy kohéznej politiky na roky 2014 – 2020 zvýšili HDP EÚ v roku 2021 o 0,4 %.

Vyplýva to z výskumu Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC), ktorý bol súčasťou 8. správy Komisie o súdržnosti, ktorá bola zverejnená 9. februára 2022.

Výskum JRC v správe tiež ukazuje, že:

  • ceny domov sa po prepade veľkej recesie zotavili. Len v Chorvátsku, Španielsku a Taliansku boli v roku 2018 nižšie ako v roku 2012. V priemere je na kúpu domu s rozlohou 100 metrov štvorcových potrebný disponibilný príjem domácností nahromadený za menej ako desať rokov, pričom ceny sú vo vidieckych regiónoch vo všeobecnosti nižšie. Tento trend sa môže v budúcnosti ešte viac prehĺbiť, keďže JRC LUISA Territorial modelling predpokladá, že 3,5 % poľnohospodárskej pôdy EÚ (5,8 milióna ha) bude do roku 2030 opustených, pričom sa očakáva, že Španielsko a Poľsko budú zodpovedať za jednu tretinu.

  • Cestovný ruch je sektor, ktorý v posledných rokoch veľa utrpel a negatívne ovplyvňuje súdržnosť. Pandémia COVID-19 tak v roku 2020 znížila európsky cestovný ruch o polovicu, keďže medzinárodné prenocovania klesli o 70 % a domáce o 39 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Spomedzi krajín EÚ boli najviac zasiahnuté Španielsko, Grécko, Malta a Cyprus, ktoré stratili 70 % svojich prenocovaní.

  • Pomocou modelu RHOMOLO výskumníci JRC tiež identifikovali 140 000 pracovných miest nepriamo súvisiacich s uhoľným, rašelinovým a ropným bridlicovým priemyslom, okrem 200 000 pracovných miest, ktoré tieto sektory priamo poskytujú. Zdôrazňuje to význam Fondu pre spravodlivú transformáciu, ktorého cieľom je uľahčiť zelenú transformáciu a zabezpečiť, aby regióny závislé od týchto odvetví držali krok so zvyškom Európy.

  • pokiaľ ide o širokopásmové pripojenie, údaje JRC odhaľujú, že 70 % obyvateľov miest EÚ má v súčasnosti prístup k internetu s rýchlosťou vyššou ako 30 Mbps. Priemerná rýchlosť pevného širokopásmového pripojenia v EÚ je 59 Mbps, pričom na čele rebríčka je Dánsko s 131 Mbps a Grécko zaostáva s 15 Mbps.

Tohtoročná správa o súdržnosti

Komisia každé tri roky zverejňuje správu o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ, v ktorej prezentuje pokrok a úlohu EÚ ako hnacej sily regionálneho rozvoja. Analyzuje vývoj súdržnosti v EÚ za posledné roky podľa širokého spektra ukazovateľov, ako je prosperita, zamestnanosť, úroveň vzdelania, dostupnosť a správa vecí verejných. Na základe faktov a čísel ponúka prehľad o stave rozvoja regiónov EÚ a problémoch, ktorým čelia.

Správa hodnotí, či sa rozdiely medzi regiónmi znížili, kto vedie a kto potrebuje dobehnúť zameškané v oblasti inovácií, zamestnanosti alebo inštitucionálnych kapacít, kde sa regióny nachádzajú v zelenej a digitálnej transformácii a kto potrebuje ďalšiu podporu. Jasnejší obraz o tom, čo sa dosiahlo a čo je ešte potrebné urobiť v programovom období 2021 – 2027, povedie politiky a investície EÚ tak, aby pomohli regiónom s ich zelenou a digitálnou transformáciou.

8. správa o súdržnosti ukazuje, že za posledné tri roky pomohla politika súdržnosti znížiť územné a sociálne rozdiely medzi regiónmi v EÚ. Vďaka kohéznemu financovaniu sa HDP na obyvateľa menej rozvinutých regiónov do roku 2023 zvýši až o 5 % a rozdiely medzi viac a menej rozvinutými alebo prechodnými regiónmi sa znížia o 3,5 %.

Správa tiež ukazuje, že politika súdržnosti poskytla veľmi potrebnú a veľmi rýchlu podporu členským štátom, regionálnym a miestnym orgánom uprostred hospodárskeho spomalenia a najhoršej zdravotnej krízy za posledné obdobie. Bolo to možné vďaka flexibilite politiky súdržnosti a úrovni financovania, ktorá dosiahla 52 % verejných investícií v menej a stredne rozvinutých členských štátoch.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira uviedla: „8. správa o súdržnosti jasne ukazuje úlohu politiky súdržnosti pri podpore konvergencie a znižovaní nerovností medzi krajinami a regiónmi v EÚ. Zmapovaním oblastí, v ktorých musia členské štáty a regióny urobiť viac a lepšie, nám správa umožňuje poučiť sa z minulosti, aby sme boli lepšie pripravení na výzvy budúcnosti. Musíme urýchliť prijatie a implementáciu programov politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027, aby sme mohli pokračovať v podpore regiónov pri zotavovaní sa z pandémie a naplno využívať výhody prechodu na zelenú a digitálnu Európu.”

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit dodal: „Pandémia zvýšila riziko nerovností v EÚ a politika súdržnosti je jedným z našich hlavných nástrojov na boj proti tomuto trendu a investovanie do ľudí. Pomáha nám to splniť cieľ vybudovať silnú sociálnu Európu, ktorá bude inkluzívna a spravodlivá. Som hrdý na to, že vďaka eurofondom dostávajú znevýhodnené deti knihy a počítače; mladým ľuďom sa ponúka učňovská príprava, aby sa dostali na trh práce; a zraniteľní ľudia majú prístup k teplému jedlu a starostlivosti.“

Politika súdržnosti rieši hlavné výzvy regiónov EÚ

Politika súdržnosti zmenila mnohé regióny a ľudí v EÚ. Pomohlo im to investovať do udržateľnejšieho a vyváženejšieho rastu s dlhodobými výhodami. Podporila fyzickú a digitálnu infraštruktúru, vzdelávanie a odbornú prípravu, MSP a zelenú transformáciu.

Nedávno kohézna politika pomohla regiónom EÚ čeliť výzve pandémie koronavírusu a jej následkom.

Dva podporné balíky spustené na jar 2020 (CRII a CRII+) ponúkli okamžitú likviditu, zvýšili flexibilitu výdavkov, zvýšili mieru spolufinancovania na 100 % a rozšírili rozsah pôsobnosti Fondu solidarity EÚ.

Ako súčasť Next Generation EU poskytla REACT-EU dodatočných 50,6-miliardy EUR na podporu obnovy po pandémii a umožnila regiónom a mestám pokračovať v investíciách do svojho rastu pri príprave programového obdobia 2021 – 2027.

Poskytla tiež veľmi potrebnú záchrannú sieť zraniteľným osobám, ktorých situácia sa v dôsledku pandémie stala ešte neistejšou.

V nasledujúcich rokoch bude politika súdržnosti pokračovať v zlepšovaní spravodlivého a trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých regiónoch EÚ a zároveň bude podporovať zelený a digitálny prechod prostredníctvom:

  • Komplexný a cielený prístup k rozvoju: financovanie, riadenie, konzistentnosť a súčinnosť s vnútroštátnymi politikami;

  • Miestne, viacúrovňové a partnerské politiky, ktoré prispôsobujú svoju podporu najzraniteľnejším územiam;

  • Neustála prispôsobivosť novým a neočakávaným výzvam.

Ďalšie kroky

8. správa o súdržnosti bude podkladom pre diskusie na nadchádzajúcom Kohéznom fóre (17. – 18. marca 2022), na ktorom sa stretnú zástupcovia inštitúcií EÚ, národných, regionálnych a miestnych orgánov zo všetkých členských štátov, sociálnych a ekonomických partnerov, mimovládnych organizácií a akademickej sfére.

Fórum bude diskutovať o tom, ako môže politika súdržnosti zabezpečiť, aby žiadny región nezostal pozadu v prebiehajúcich štrukturálnych zmenách a aby všetky regióny mohli využívať výhody zeleného a digitálneho prechodu.

Viac informácií:

Communication on the 8th Cohesion Report: Cohesion in Europe towards 2050

The 8th Cohesion Report (all documents and maps)

Q&A on the 8th Cohesion Report

Factsheet on the 8th Cohesion Report

EU Cohesion Open Data Platform

Zdroj: https://ec.europa.eu/jrc, zverejnené: 9. 2. 2022, autor: rpa