Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

20. ročník medzinárodnej konferencie ICETA 2022

Medzinárodná konferencia ICETA 2022. Zdroj: https://uvptechnicom.sk

Nosnou témou jubilejného už 20. ročníka medzinárodnej konferencie ICETA 2022 (www.iceta.sk), ktorá sa konala v dňoch 20. a 21.10. 2022 po dvoch rokoch opäť prezenčne v krásnom prostredí hotela GRAND v Starom Smokovci, bolo inovatívne využívanie informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní.

Osobnú záštitu nad konferenciou prevzal už tradične rektor Technickej univerzity v Košiciach, Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť. DrSc., ktorý konferenciu aj osobne otvoril. Konferencia ICETA 2022 je organizovaná v spolupráci s medzinárodnou organizáciou IEEE a Technickou univerzitou v Košiciach (už od jej vzniku).

Je možné konštatovať, že konferencia si aj vo svojom 20. ročníku držala svoj vysoký štandard a aktuálny ročník konferencie určite patril k jedným z najúspešnejších v histórií konferencií ICETA. Konferencia patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie odborné aktivity v predmetnej oblasti nielen v Slovenskej republike, ale aj v strednej Európe a príspevky z konferencie sú indexované v databázach SCOPUS a WoS.

Konferencie ICETA sú známe medzi odbornou verejnosťou aj tým, že pre ich zabezpečenie je vďaka spolupráci s TUKE využívané špičková komunikačná infraštruktúra. V minulosti boli práve v rámci týchto konferencií použité alebo prezentované po prvýkrát unikátne pilotné experimentálne riešenia. Ani tento ročník konferencie nezaostal za predchádzajúcimi čo sa týka technologického zabezpečenia.

Program konferencie zahŕňal príspevky zamerané na teoretickú, praktickú a metodologickú stránku prezentovaných riešení. Boli prezentované skúsenosti významných odborníkov, strategické zámery predstaviteľov verejných inštitúcií, riešenia globálnych hráčov na poli komunikačných a informačných technológií, skúsenosti významných akademických pracovísk. Významné miesto mali prezentácie venované zdieľaniu skúsenosti z využívania IKT vo vzdelávaní s dôrazom na nové formy a metodológie riadenia vzdelávacieho procesu. Zvlášť zaujímavé boli prezentácie venované novým úlohám učiteľov v pedagogickom procese realizovanom v prostredí nebývalej informačnej expanzie, ktorú so sebou prinášajú nové komunikačné technológie na báze Internetu a ich široké využívanie študentmi.

Konferencia ICETA sa aj tento rok tešila veľkému záujmu odbornej a laickej verejnosti. Prejavilo o ňu záujem viac ako 150 registrovaných účastníkov. Na konferencii počas dvoch dní odznelo viac ako 130 vybraných príspevkov od autorov z 9 krajín. 29 príspevkov bolo od autorov z TUKE, medzi ktorými bol aj napríklad príspevok, venovaný prezentácií Európskej univerzity Ulysseus, ktorej je TUKE členom, ale aj príspevok venovaný problematike vytvárania spin-off firiem v univerzitnom prostredí, či celý rad príspevkov v ktorých boli prezentované výsledky výskumno-vývojových aktivít expertov z TUKE.

Snahou organizátorov konferencie bolo, aby sa konferencia aj v tomto mimoriadnom „on-line ročníku“ stala miestom, kde sú prezentované skúsenosti  s využívaním najnovších informačných a komunikačných technológií vo vzdelávacej praxi, aby bola vytvorená v rámci konferencie multidisciplinárna medzinárodná platforma pre výmenu informácií vo výskume a vývoji multimediálnych a hypermediálnych aplikácií, v komplexnej počítačovej podpore vzdelávania a v nových komunikačných službách. Vyjadrenia účastníkov konferencie nás oprávňujú konštatovať, že konferencia, sa takým miestom na dva dni pre jej účastníkov aj stala.

Technickú podporu konferencie zabezpečovali experti Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM v spolupráci s Národnou teleprezentačnou infraštruktúrou www.nti.sk (CVTI SR).

Zdroj: https://uvptechnicom.sk; zverejnené: 26. 10. 2022, autor: rpa