Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Služby

Úlohou Kancelárie NCP je aktívne pomáhať prenášať informácií o programe Horizont 2020 do všetkých segmentov výskumnej a inovačnej komunity, ako aj ponúkať podporu žiadateľom a riešiteľom projektov Horizontu 2020 od štádia ich prípravy, cez realizáciu až po ich ukončenie.

V rámci služieb poskytujeme bezplatne aj informačnú činnosť a síce poskytovaním množstva informácií v rôznych formách. Ide o:

 • informačné dni
 • semináre
 • workshopy
 • dopytovo - orientované podujatia

V prípade, že máte záujem o špecializovanú prednášku alebo na mieru šité školenie pre vašu organizáciu, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára. Jeho vyplnenie vám zaberie 3 minúty.

Ďakujeme za váš záujem, obratom vás budeme kontaktovať. 

Národná kancelária Horizontu poskytuje služby poradenstva pre rámcový program Horizont 2020. Poradíme Vám sa zapojiť do programu Horizont 2020, ako nájsť tu správnu výzvu, ako pripraviť a podať projektový návrh a teda získať finančné prostriedky z EK. Celým procesom Vás prevedie príslušný NCP pre danú oblasť. Služby poradenstva poskytujeme bezplatne.

Konzultácie k rámcovému programu Horizont 2020 ako aj k jednotlivým oblastiam a výzvam poskytujeme bezplatne či už osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Vyberte si v časti Kontakty príslušného NCP pre istú oblasť a kontaktujte ho. Na základe dohody s NCP Vám budú poskytnuté bezplatné informácie a konzultácie.

Národné kontaktné body v rámci svojich služieb organizujú na mieru šité semináre, kurzy a školenia pre konkrétne cieľové skupiny (MSP, univerzity, výskumné inštitúcie, podniky) alebo na konkrétne témy (právne aspekty, finančné pravidlá, etické aspekty, spôsoby účasti, otvorený prístup, výskumné a inovačné oblasti, na ktoré sa vzťahuje niekoľko konkrétnych výziev a programov, atď.).

 

Ak zamýšľate predložiť projektový návrh do aktuálnych výziev H2020 alebo už projekty realizujete a radi by ste zaškolili nový personál, ktorý bude participovať na ich implementácii máme pre vás v ponuke tieto školenia:

 • práca s užívateľským portálom EK - Funding & Tender Opportunities Portal
 • príprava projektovej žiadosti 
 • zásady reportovania a predkladania správ počas a po ukončení realizácie projektov
 • možnosti hľadania partnerov do konzorciálnych projektov
 • komunikácia, šírenie a  využitie výstupov projektov H2020
 • ...a ďalšie, ktoré pre vás pripravujeme priebežne.

V prípade, že máte záujem o špecializovanú prednášku alebo na mieru šité školenie pre vašu organizáciu, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára. Jeho vyplnenie vám zaberie 3 minúty.

Ďakujeme za váš záujem, obratom vás budeme kontaktovať.

Každý NCP poskytuje službu pre - skríningu projektového návrhu na základe predchádzajúcej dohody s potenciálnym uchádzačom o grant.

V prípade, že máte napísaný projektový návrh, príslušný NCP Vám môže pomôcť a pre-skrínovať Vám ho ešte pred jeho podaním, a to ak:

 • podávate nový projektový návrh,
 • podávate opätovne projektový návrhu, ktorý nezískal financovanie od EK a máte k nemu už hodnotiacu správu.

S cieľom zvýšenia kvality podávaných projektových návrhov Vám ponúkame novú službu mentoringu. Táto služba je určená všetkým žiadateľom, ktorí majú záujem a cieľ podávať projekt v rámci programu Horizont 2020. Aktuálne je spustená tzv. mentoringová schéma pre žiadateľov o príslušné granty v Horizonte 2020. Napísať kvalitný projekt, ktorý nielen zaujme, ale získa od hodnotiteľov čo najväčší počet bodov a aj financovanie z EK, je pre väčšinu žiadateľov ťažko splniteľný cieľ.

 

Čo je to mentoringová schéma?

Je to schéma mentoringovej podpory, ktorá bola vytvorená v snahe zvýšiť účasť a kvalitu podávaných projektových návrhov v rámci programu Horizont 2020 a získať viac finančných prostriedkov z EK. Schéma dáva žiadateľom možnosť získať pre svoj návrh projektu odborného poradcu – mentora.

 

Kto sú mentori?

Mentori žiadateľom poskytnú odborné rady, v závislosti od ich expertného zamerania a zhodnotia pripravovaný projektový návrh. Táto služba nasleduje až po tzv. pre-skríningu projektového návrhu príslušným Národným kontaktným bodom (NCP) programu Horizont 2020. Mentori poskytnú žiadateľovi spätnú väzbu ako aj návrhy na zlepšenie projektu po obsahovej a formálnej stránke. V našej domovskej databáze mentorov sú experti z radov hodnotiteľov projektov z predchádzajúcich výziev či programov a/alebo vysokokvalifikovaní odborníci z vedecko výskumných organizácií a univerzít.

 

Kto môže mentora získať?

Mentora môže získať každý žiadateľ v pozícii koordinátora projektu alebo zodpovedný riešiteľ (v prípade ERC grantov), ktorý o to požiada príslušný Národný kontaktný bod (Kontakty na NCP), podľa oblasti, ktorej sa projekt týka. Do termínu uzávierky výzvy na podanie projektových návrhov musia byť minimálne 4 týždne (v prípade projektov SME Instrument fáza 1 sa odporúčajú minimálne 2 týždne), aby mal mentor dostatočný čas na pripomienkovanie projektového návrhu a aj žiadateľ na zapracovanie pripomienok.

 

Čo musí spĺňať žiadateľ o mentora?

Žiadateľ o mentora musí byť koordinátorom projektového návrhu v rámci niektorej z výziev Horizontu 2020 a musí mať už napísaný projektový návrh. Jeho projektový návrh by mal už poznať NCP, ktorý tento návrh odporučí na mentorovanie. Žiadateľ po odsúhlasení využitia mentoringovej schémy a po pridelení mentora súhlasí s poskytnutím (predchádzajúcej) hodnotiacej správy príslušnému NCP. Zároveň sa žiadateľ zaväzuje pripomienkovaný projektový návrh podať, poskytnúť o tom dôkaz NCP a vyplniť dotazník spokojnosti s prácou mentora po ukončení mentoringového poradenstva.  V prípade, že sa žiadateľ rozhodne projektový návrh nepodať, je povinný niesť náklady spojené so službou mentorigového poradenstva a uhradiť tieto náklady do CVTI SR.

 

V prípade otázok a/alebo požiadaviek na informácie sa môžete obrátiť písomne na: h2020@cvtisr.sk alebo kontaktovať priamo príslušný NCP.

Veríme, že spoločnými silami dokážeme zlepšiť kvalitu predkladaných projektov, aby finančné prostriedky poskytované z rozpočtu EÚ boli pomocné pre vedcov a odborníkov z vedeckovýskumných centier a univerzít práve na Slovensku.

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spravuje v rámci projektu SK4ERA databázu expertov – nezávislých odborníkov, ktorí majú záujem asistovať žiadateľom o granty programu H2020. Úlohy zahŕňajú odborné rady a hodnotenie podávaných návrhov, mentorovanie žiadateľov a finálny skríning podávaných projektov. Ak máte skúsenosti s projektami EÚ, či už ako hodnotitelia, alebo ako riešitelia projektov rámcových programov EÚ, pripojte sa k databáze nezávislých odborníkov a pomôžte zvýšiť kvalitu podávaných projektov a následne aj úspešnosť SR v programe Horizont 2020.

Podmienkou prihlásenia sa je registrácia za experta a zaslanie profesionálneho CV vo formáte Europass. Ak ho nemáte, môžete si ho urobiť prostredníctvom online europass editor. Nutnou podmienkou je predchádzajúca skúsenosť s projektami EÚ a znalosť anglického jazyka. Činnosť mentora je honorovaná.                                                                                                                                                                          

 

Máte záujem? Pripojte sa k databáze externých odborníkov vyplnením formulára.

 

V prípade, že máte problém s načítaním formuláru, alebo Vaša doména nedovoľuje zdieľať dokumenty, pošlite prosím email peter.wachter@cvtisr.sk

 

 

Registráciou za experta udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov. Týmto Vás zároveň informujeme o tom, že v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zhromažďujeme a spracovávame vyššie uvedené osobné údaje na základe osobitného súhlasu a k týmto údajom má prístup len obmedzený počet zamestnancov, ktorí podliehajú povinnosti mlčanlivosti.