Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Služby

Úlohou Národnej kancelárie Horizontu je informovať o programe Horizont 2020 výskumnú a inovačnú komunitu, ako aj podporovať žiadateľov a riešiteľov projektov Horizontu 2020 od štádia prípravy projektového návrhu, cez realizáciu až po ukončenie projektu.

O rámcovom programe poskytujeme informácie v nasledujúcich formách:

 • informačné dni
 • semináre
 • workshopy
 • dopytovo - orientované podujatia

V prípade, že máte záujem o špecializovanú prednášku alebo školenie šité na mieru, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára. Jeho vyplnenie vám zaberie 3 minúty.

Ďakujeme za váš záujem, obratom vás budeme kontaktovať. 

Národná kancelária Horizontu poskytuje poradenstvo  súvisiace s využitím rámcového programu  pre výskum a inovácie Horizont 2020 v slovenských podmienkach.

Poradíme ako sa zapojiť do programu Horizont 2020, nájsť správnu výzvu, ako pripraviť a podať projektový návrh , získať finančné prostriedky na realizáciu projektu celoeurópskeho významu. Celým procesom vás bude sprevádzať  NCP zodpovedný za danú oblasť Horizontu.

Na základe predložených kritérií spracovávame tematické prehľady projektov, tém a relevantných riešiteľov využiteľných pri tvorbe návrhov projektov, stratégií, ale aj politík na úrovni organizácií i na národnej úrovni.

Služby poradenstva poskytujeme bezplatne.

Konzultácie k rámcovému programu Horizont 2020 ako aj k jednotlivým oblastiam a výzvam poskytujeme bezplatne či už osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Vyberte si v časti Kontakty príslušného NCP pre istú oblasť a kontaktujte ho. Na základe dohody s NCP Vám budú poskytnuté bezplatné informácie a konzultácie.

Národné kontaktné body v rámci svojich služieb organizujú na mieru šité semináre, kurzy a školenia pre konkrétne cieľové skupiny (MSP, univerzity, výskumné inštitúcie, podniky) alebo na konkrétne témy (právne aspekty, finančné pravidlá, etické aspekty, spôsoby účasti, otvorený prístup, výskumné a inovačné oblasti, na ktoré sa vzťahuje niekoľko konkrétnych výziev a programov, atď.).

 

Ak zamýšľate predložiť projektový návrh do aktuálnych výziev H2020 alebo už projekty realizujete a radi by ste zaškolili nový personál, ktorý bude participovať na ich implementácii máme pre vás v ponuke tieto školenia:

 • práca s užívateľským portálom EK - Funding & Tender Opportunities Portal
 • príprava projektovej žiadosti 
 • zásady reportovania a predkladania správ počas a po ukončení realizácie projektov
 • možnosti hľadania partnerov do konzorciálnych projektov
 • komunikácia, šírenie a  využitie výstupov projektov H2020
 • ...a ďalšie, ktoré pre vás pripravujeme priebežne.

V prípade, že máte záujem o špecializovanú prednášku alebo na mieru šité školenie pre vašu organizáciu, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára. Jeho vyplnenie vám zaberie 3 minúty.

Ďakujeme za váš záujem, obratom vás budeme kontaktovať.

Každý NCP poskytuje službu pre - skríningu projektového návrhu na základe predchádzajúcej dohody s potenciálnym uchádzačom o grant.

V prípade, že máte napísaný projektový návrh, príslušný NCP Vám môže pomôcť a pre-skrínovať Vám ho ešte pred jeho podaním, a to ak:

 • podávate nový projektový návrh,
 • podávate opätovne projektový návrhu, ktorý nezískal financovanie od EK a máte k nemu už hodnotiacu správu.

S cieľom zvýšenia kvality podávaných projektových návrhov Vám ponúkame novú službu mentoringu. Táto služba je určená všetkým žiadateľom, ktorí majú záujem a cieľ podávať projekt v rámci programu Horizont 2020. Aktuálne je spustená tzv. mentoringová schéma pre žiadateľov o príslušné granty v Horizonte 2020. Napísať kvalitný projekt, ktorý nielen zaujme, ale získa od hodnotiteľov čo najväčší počet bodov a aj financovanie z EK, je pre väčšinu žiadateľov ťažko splniteľný cieľ.

 

Čo je to mentoringová schéma?

Je to schéma mentoringovej podpory, ktorá bola vytvorená v snahe zvýšiť účasť a kvalitu podávaných projektových návrhov v rámci programu Horizont 2020 a získať viac finančných prostriedkov z EK. Schéma dáva žiadateľom možnosť získať pre svoj návrh projektu odborného poradcu – mentora.

 

Kto sú mentori?

Mentori žiadateľom poskytnú odborné rady, v závislosti od ich expertného zamerania a zhodnotia pripravovaný projektový návrh. Táto služba nasleduje až po tzv. pre-skríningu projektového návrhu príslušným Národným kontaktným bodom (NCP) programu Horizont 2020. Mentori poskytnú žiadateľovi spätnú väzbu ako aj návrhy na zlepšenie projektu po obsahovej a formálnej stránke. V našej domovskej databáze mentorov sú experti z radov hodnotiteľov projektov z predchádzajúcich výziev či programov a/alebo vysokokvalifikovaní odborníci z vedecko výskumných organizácií a univerzít.

 

Kto môže mentora získať?

Mentora môže získať každý žiadateľ v pozícii koordinátora projektu alebo zodpovedný riešiteľ (v prípade ERC grantov), ktorý o to požiada príslušný Národný kontaktný bod (Kontakty na NCP), podľa oblasti, ktorej sa projekt týka. Do termínu uzávierky výzvy na podanie projektových návrhov musia byť minimálne 4 týždne (v prípade projektov SME Instrument fáza 1 sa odporúčajú minimálne 2 týždne), aby mal mentor dostatočný čas na pripomienkovanie projektového návrhu a aj žiadateľ na zapracovanie pripomienok.

 

Čo musí spĺňať žiadateľ o mentora?

Žiadateľ o mentora musí byť koordinátorom projektového návrhu v rámci niektorej z výziev Horizontu 2020 a musí mať už napísaný projektový návrh. Jeho projektový návrh by mal už poznať NCP, ktorý tento návrh odporučí na mentorovanie. Žiadateľ po odsúhlasení využitia mentoringovej schémy a po pridelení mentora súhlasí s poskytnutím (predchádzajúcej) hodnotiacej správy príslušnému NCP. Zároveň sa žiadateľ zaväzuje pripomienkovaný projektový návrh podať, poskytnúť o tom dôkaz NCP a vyplniť dotazník spokojnosti s prácou mentora po ukončení mentoringového poradenstva.  V prípade, že sa žiadateľ rozhodne projektový návrh nepodať, je povinný niesť náklady spojené so službou mentorigového poradenstva a uhradiť tieto náklady do CVTI SR.

 

V prípade otázok a/alebo požiadaviek na informácie sa môžete obrátiť písomne na: h2020@cvtisr.sk alebo kontaktovať priamo príslušný NCP.

Veríme, že spoločnými silami dokážeme zlepšiť kvalitu predkladaných projektov, aby finančné prostriedky poskytované z rozpočtu EÚ boli pomocné pre vedcov a odborníkov z vedeckovýskumných centier a univerzít práve na Slovensku.

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spravuje v rámci projektu SK4ERA databázu expertov – nezávislých odborníkov, ktorí majú záujem asistovať žiadateľom o granty programu H2020. Úlohy zahŕňajú odborné rady a hodnotenie podávaných návrhov, mentorovanie žiadateľov a finálny skríning podávaných projektov. Ak máte skúsenosti s projektami EÚ, či už ako hodnotitelia, alebo ako riešitelia projektov rámcových programov EÚ, pripojte sa k databáze nezávislých odborníkov a pomôžte zvýšiť kvalitu podávaných projektov a následne aj úspešnosť SR v programe Horizont 2020.

Podmienkou prihlásenia sa je registrácia za experta a zaslanie profesionálneho CV vo formáte Europass. Ak ho nemáte, môžete si ho urobiť prostredníctvom online europass editor. Nutnou podmienkou je predchádzajúca skúsenosť s projektami EÚ a znalosť anglického jazyka. Činnosť mentora je honorovaná.                                                                                                                                                                          

 

Máte záujem? Pripojte sa k databáze externých odborníkov vyplnením formulára.

 

V prípade, že máte problém s načítaním formuláru, alebo Vaša doména nedovoľuje zdieľať dokumenty, pošlite prosím email peter.wachter@cvtisr.sk

 

 

Registráciou za experta udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov. Týmto Vás zároveň informujeme o tom, že v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zhromažďujeme a spracovávame vyššie uvedené osobné údaje na základe osobitného súhlasu a k týmto údajom má prístup len obmedzený počet zamestnancov, ktorí podliehajú povinnosti mlčanlivosti.