Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska rada pre inovácie (EIC)

 

Európska rada pre inovácie (European Innovation Council, EIC) v programe Horizont Európa buduje na skúsenostiach jej pilotnej fázy, ktorá bola spustená v roku 2018 v predchádzajúcom programe Horizont 2020. Poslanie EIC zostáva nezmenené – poskytovať financovanie prelomovému výskumu, vývoju a škálovaniu inovácií vo všetkých štádiách tohto cyklu a fungovať ako tzv. one-stop-shop pre všetkých inovátorov, ktorých vysoko rizikové technológie a riešenia s veľkým potenciálom úspechu na trhu nedokážu získať financovanie z iných zdrojov.

EIC bude tak ako naďalej poskytovať tzv. smart money, čiže nie len financovanie vo forme grantov (a v prípade schémy EIC Accelerator aj vo forme kapitálového financovania), ale úspešní príjemcovia ako aj držitelia certifikátu výnimočnosti Seal of Excellence budú mať prístup k akceleračným službám a koučingu pre rast svojho biznisu.

 

Schémy EIC pokrývajú všetky štádia inovačného cyklu od výskumu a vývoja prelomových technológií, cez validáciu a demonštračné aktivity až po vznik a škálovanie start-upov a malých a stredných podnikov. EIC pokytuje financovanie v troch hlavných schémach: EIC Pathfinder, EIC Transition a EIC Accelerator. Každá z nich je zameraná na inú fázu inovačného cyklu.

 

Schémy EIC budú poskytovať financovanie tak v netematických (Open) ako aj v tematických (Challenge) výzvach. Témy sa budú aktualizovať každý rok v ročných pracovných programoch

Pracovný program EIC na rok 2024.

EIC Pathfinder je schéma podporujúca pokročilý výskum smerujúci k vývoju prelomových technológií. Je zameraný na radikálne nové technológie, ktoré majú vysoký potenciál tvorby nových trhov a/alebo riešia globálne problémy. Podporuje interdisciplinárny výskum s vysokou mierou rizika.

 

Aké aktivity financuje?

EIC Pathfinder financuje aktivity od úrovne technologickej pripravenosti (TRL) 1 až po TRL 4. Očakávaným výstupom projektu by mal byť „proof of principle“ dokazujúci uskutočniteľnosť záverov stojacich za budúcou technológiou. 

 

Kto sa môže zapojiť?

Konzorcium zložené z min. troch právnych subjektov z min. troch členských štátov EÚ alebo asociovaných krajín k programu, pričom minimálne jeden z nich musí byť založený v krajine EÚ. Členmi konzorcia môžu byť napr. univerzity, výskumné organizácie, malé a stredné podniky, priemyselní partneri či fyzické osoby. 

 

Aké financovanie ponúka?

EIC Pathfinder ponúka financovanie formou grantu do max. 3 mil. EUR na projekt v netematických výzvach, do 4 mil. EUR na projekt v tematických výzvach. Keďže ide o výskumný a inovačný typ projektu (Research & Innovation Action), príspevok EK je 100% oprávnených nákladov projektu. Počas svojho trvania môže projekt získať ďalšie financovanie vo výške 50 tis. EUR na realizáciu komplementárnych aktivít smerujúcich k overeniu možných ciest ku komercionalizácii alebo na aktivity portfólia projektov.

 

Na čo sa zameriavajú výzvy?

EIC Pathfinder ponúka netematické (EIC Pathfinder Open) aj tematické výzvy (EIC Pathfinder Challenge). Termíny uzávierok sú pre obe skupiny rôzne. Témy sa každoročne aktualizujú v pracovnom programe pre EIC. Viac informácií k témam ako aj harmonogram výziev je k dispozícii v sekcii Výzvy.

 

Ako podať projektový návrh?

Projektový návrh sa podáva prostredníctvom portálu Funding & Tender Opportunities do termínu uzávierky výzvy. Projektový návrh môže mať maximálne 17 strán. 

 

Ako prebieha hodnotenie?

Hodnotenie prebieha len v jednom kole, ale s možnosťou pripomienkovania komentárov hodnotiteľov. Hodnotitelia obodujú návrh podľa hodnotiacich kritérií, pričom výsledkom je celkové bodové skóre. Následne majú žiadatelia možnosť reagovať na pripomienky hodnotiteľov. O finálnom bodovom skóre rozhodnú ďalší hodnotitelia na základe konsenzu.

 

Ako dlho trvá hodnotiaci proces?

Výsledok hodnotenia projektových návrhov je známy do 5 mesiacov od uzávierky výzvy. V prípade úspešných návrhov sa grantová zmluva uzavrie približne do 3 mesiacov od výsledku hodnotenia.

EIC Transition je schéma podporujúca inovačné aktivity idúce za rámec experimentálneho dôkazu princípu v laboratóriu. Je zameraná na podporu vývoja a validácie novej technológie v laboratóriu a relevantných prostrediach aplikácie, ako aj prípravu biznis modelov smerujúcich k budúcej komercionalizácii inovácie. Ide o limitovanú schému – musí nadväzovať na výsledky už realizovaných oprávnených projektov, ktorých aktuálny zoznam je uvedený v pracovnom programe EIC. V prípade skončených projektov je možné na ne nadviazať do 24 mesiacov od ich ukončenia.

 

Aké aktivity  financuje?

EIC Transition financuje ďalší vývoj technológie  a iné činnosti smerujúce k zvýšeniu trhového úspechu budúcej inovácie. Zameriava sa na aktivity od úrovne technologickej pripravenosti (TRL) 4 až po TRL 5/6. V každom prípade musí projekt zahŕňať činnosti podporujúce trhovú pripravenosť ako napr. prieskum trhu, prognózy rastu, ochrana duševného vlastníctva, analýza konkurencie a pod. Výsledkom by mala byť inovácia pripravená do schémy EIC Accelerator či pre iného investora alebo na licenčnú spoluprácu. V prípade nadväzovania na oprávnený projekt, musí mať nový riešiteľ ošetrené právo duševného vlastníctva (IPR) s pôvodným riešiteľom.

Kto sa môže zapojiť?

V EIC Transition môže byť príjemcom jeden žiadateľ (malý a stredný podnik, či výskumná inštitúciu alebo univerzita) alebo konzorcium zložené z min. dvoch a max. piatich nezávislých právnych subjektov (napr. univerzity, výskumné organizácie, MSP či väčšie firmy, organizácie užívateľov či potenciálnych konečných používateľov ako napr. nemocnice, priemysel, verejná správa a i.)

 

Aké financovanie ponúka?

EIC Transition ponúka financovanie formou grantu do 2,5 mil. EUR na projekt. Keďže ide o výskumný a inovačný typ projektu (Research & Innovation Action), príspevok EK je 100% oprávnených nákladov projektu. Počas svojho trvania môže projekt získať ďalšie financovanie vo výške 50 tis. EUR na aktivity portfólia projektov.

 

Na čo sa zameriavajú výzvy?

EIC Transition ponúka netematické (EIC Transition Open) aj tematické výzvy (EIC Transition Challenge). Termíny uzávierok sú pre obe skupiny rovnaké. Témy sa každoročne aktualizujú v pracovnom programe pre EIC. Viac informácií k témam ako aj harmonogram výziev je k dispozícii v sekcii Výzvy.

 

Ako podať projektový návrh?

Projektový návrh sa podáva prostredníctvom portálu Funding & Tender Opportunities do termínu uzávierky výzvy. Projektový návrh môže mať maximálne 25 strán. 

 

Ako prebieha hodnotenie?

Hodnotenie prebieha v dvoch kolách. V prvom kole hodnotitelia obodujú návrh podľa hodnotiacich kritérií, pričom výsledkom je celkové bodové skóre. Najlepšie hodnotené návrhy postupujú do druhého kola pred porotu investorov a biznismenov.  Výsledkom druhého kola je jedna z dvoch možností: „go“ alebo „no go“, nie bodové skóre. 

 

Ako dlho trvá hodnotiaci proces?

Výsledok hodnotenia projektových návrhov v prvom kole je známy do 9 týždňov od uzávierky výzvy. V prípade úspešných návrhov sa grantová zmluva uzavrie približne do 3 mesiacov od výsledku hodnotenia. Po približne 4 týždňoch od výsledkov druhého kola sa koná pitch prezentácia pred porotou. Výsledok druhého kola je žiadateľovi známy do 4 týždňov od prezentácie.

EIC Accelerator je schéma pre malé a stredné podniky, startupy, scaleupy, ako aj inovátorov jednotlivcov, ktorí plánujú založiť pre rozvoj svojej inovácie biznis. Je určená pre financovanie prelomových inovácií (technológie, produkty, služby), ktoré vykazujú veľký trhový potenciál s dopadom na EÚ/globálny trh a zároveň sú príliš rizikové pre financovanie z iných zdrojov.

 

Aké aktivity  financuje?

EIC Accelerator financuje aktivity na úrovni technologickej pripravenosti (TRL) min. 5/6 (prototyp overený v relevantnom prostredí), čo sú napr. dovývoj, demonštračné aktivity, testovanie, certifikácia, štandardizácia. Cieľom projektu je dosiahnuť úroveň technologickej pripravenosti 9 (systém pripravený na nasadenie v plnom rozsahu).

 

Kto sa môže zapojiť?

Malá a stredná firma, startup, scaleup, midcap, inovátor pripravený založiť biznis. EIC Accelerator je schéma určená pre žiadateľa – jednotlivca. Vysoko kvalitným projektom, ktoré nie sú dostatočne rizikové je udeľovaný certifikát výnimočnosti (Seal of Excellence).

 

Aké financovanie ponúka?

EIC Accelerator je v rámcovom programe (Horizont 2020 aj Horizont Európa) jedinečná schéma, pretože ponúka tzv. zmiešané financovanie formou grantu a/alebo kapitálovej investície.

  • grant vo výške 0,5-2,5 mil. EUR na aktivity TRL5/6 – TRL 8 (výška spolufinancovania 30%)
  • kapitálová investícia do max. 15 mil. EUR na aktivity TRL 9

 

Na čo sa zameriavajú výzvy?

Väčšina ročného rozpočtu je alokovaná na netematické výzvy (EIC Accelerator Open). Schéma však podporuje aj tematické projekty (EIC Accelerator Challenges). Termíny uzávierok sú pre obe skupiny rovnaké. Témy sa každoročne aktualizujú v pracovnom programe pre EIC. Viac informácií k témam ako aj harmonogram výziev je k dispozícii v sekcii Výzvy.

 

Ako podať projektový návrh?

Úspešné návrhy budú musieť prejsť troma kolami výberu.

  • 1. kolo: 12-stranový návrh + 3 min. video + 10 slides pitch prezentácia
  • 2. kolo: plný návrh (cca 50 strán)
  • 3. kolo: pitch prezentácia pred porotou + Q&A


Ako prebieha hodnotenie?

V prvom kole sa hodnotí prelomovosť myšlienky, jej trhový potenciál, či tím. V ďalších kolách sa hodnotí excelentnosť, dopad, implementácia a rizikovosť riešenia. Výsledkom hodnotenia v každom kole je jedna z dvoch možností: „go“ alebo „no go“, nie bodové skóre. 

 

Ako dlho trvá hodnotiaci proces?

Hodnotenie krátkeho návrhu podaného v rámci prvého kola prebieha priebežne a trvá približne 4-5 týždňov. V prípade pozitívneho výsledku je nutné podať plný návrh do 12 mesiacov do jednej z uzávierok. Hodnotenie plného návrhu trvá približne 5-6 týždňov. Po približne 3 týždňoch od výsledkov druhého kola sa koná pitch prezentácia pred porotou. Výsledok tretieho kola je žiadateľovi známy do 2-3 týždňov od prezentácie.

 

EIC Prizes sú otvorené pre kohokoľvek bez obmedzenia krajiny pôvodu, kto je schopný prinášať nové nápady naprieč rôznymi sektormi a disciplínami. Víťazom sa stáva ten, kto prinesie najlepšie prelomové riešenie daného problému. Takýmto spôsobom by sa mali podporiť prelomové inovácie v jednotlivých odvetviach podporou špičkových riešení, ktoré prinesú veľký prínos jednotlivým občanom EÚ a spoločnosti vo všeobecnosti.

Každá z cien má stanovené svoje vlastné pravidlá oprávnenosti ako aj hodnotiace kritériá. Témy sa každoročne aktualizujú v pracovnom programe pre EIC. Viac informácií k témam ako aj harmonogram výziev je k dispozícii v sekcii Výzvy.

Podpora EIC siaha až za rámec financovania úspešných projektov. Jej súčasťou je aj poskytovanie služieb na podporu akcelerácie podnikania prostredníctvom platformy EIC Community.

Služby sú dostupné pre všetkých úspešných príjemcov v schémach Európskej inovačnej rady (EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accelerator) ako aj programu Women TechEU implementovaného v rámci oblasti Európske inovačné ekosystémy. K niektorým majú prístup aj žiadatelia pripravujúci návrh do druhého kola v rámci EIC Accelerator (coaching), držitelia certifikátu výnimočnosti (Seal of Excellence), ako aj inovátori a firmy z iných európskych a národných iniciatív, ktoré majú špecifickú dohodu s EIC.

Služby na podporu akcelerácie podnikania zahŕňajú:

  • prístup k mentoringu, coachingu, expertíze a školeniam
  • prístup ku globálnym partnerom (veľké firmy, investori, obstarávatelia, distribútori, klienti)
  • prístup k inovačným ekosystémom

 

 

Dôležité informácie:

Pracovný program EIC na rok 2024

Všetky výzvy (aktuálne otvorené, uzavreté, plánované) pre EIC sú zverejnené na Funding & Tenders Opportunities Portal.

Prvý slovenský úspech v novej sérii EIC Accelerator

 

Názov projektu: Prostate cancer diagnostics using a non-invasive test based on innovative glycan-based scanning (ProSCAN)

Téma: Zdravie

Celkový rozpočet: 5.026.625 €

Príspevok EÚ: 1.987.387 €

Stav: prebieha

Slovenská účasť: áno –  GLYCANOSTICS SRO – koordinátor (SR)

 

V tvrdej konkurencii 801 podaných plných návrhov v EIC Accelerator programu Horizont Európa uspela aj jedna slovenská firma – Glycanostics s.r.o. Spoločnosť Glycanostics získala v EIC Accelerator financie vo výške 1,99 milión EUR na projekt Diagnostiky rakoviny prostaty využívajúci neinvazívne testovanie na báze inovatívneho skenovania glykánov.

Grant bude použitý na dokončenie vývoja diagnostického testu na rakovinu prostaty, ale aj na financovanie súvisiacich klinických validačných skúšok, procesu patentovania biomarkerov a prípravu produktu na registráciu v rámci certifikácie CE, ktorá je potrebná na to, aby mohol byť produkt uvedený na trh.

VÝZVY

Ďalšie výzvy

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

Ďalšie podujatia