Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový zoznam členov poroty pre pohovory v EIC Accelerator

Európska rada pre inovácie zverejnila nový zoznam členov poroty pre finálny krok hodnotenia žiadostí do EIC Accelerator (pohovory pred porotou). Zoznam obsahuje vyše 200 expertov, z ktorých traja sú zo Slovenska.

Slovenskí členovia EIC poroty:

  • Iveta Griačová, Investor and entrepreneur
  • Jaroslav Luptak, Partner at Neulogy Ventures
  • Richard Voda, CEO – Investment Advisor WeLoveOutdoor

 

EIC Accelerator je program, ktorý podporuje malé a stredné podniky (SME), vrátane start-upov, pri rozvoji a škálovaní vysoko inovatívnych technológií s potenciálom vytvárať nové trhy alebo disruptovať existujúce. Program ponúka kombináciu financovania od 0,5 do 17,5 milióna EUR a tzv. Business Acceleration Services. Zameriava sa na inovácie založené na vedeckých objavoch alebo technologických prielomoch (tzv. “deep tech”), kde je potrebné značné financovanie a dlhodobá návratnosť investícií. Cieľom je podporiť inovátorov, aby pritiahli ďalších investorov a skrátili čas potrebný na škálovanie svojich inovácií. EIC Accelerator je otvorený pre všetky oblasti technológií a aplikácií, pričom je možné podať návrhy buď prostredníctvom EIC Accelerator Open bez preddefinovaných tematických priorít, alebo prostredníctvom EIC Accelerator Challenges v definovaných oblastiach.

EIC Jury: V treťom kroku procesu hodnotenia, všetky spoločnosti, ktoré dostali kladné hodnotenie v predchádzajúcej fáze, sú pozvané na pohovor s komisiou EIC. Tento pohovor sa koná približne tri až štyri týždne po oznámení výsledkov vzdialeného hodnotenia. V pohovore hodnotí panel maximálne šiestich členov komisie EIC návrh spoločnosti, pričom môžu byť prítomní aj programoví manažéri EIC a zástupcovia Európskej investičnej banky ako pozorovatelia. Na základe výsledkov pohovoru môže byť spoločnosť odporúčaná k financovaniu alebo, ak nie je úspešná, môže získať tzv. Seal of Excellence, čo jej môže pomôcť pri hľadaní alternatívnych zdrojov financovania a prístupe k Business Acceleration Services.

Zoznam všetkých členov EIC Jury

 

Zdroj: EK, innonews.blog, 27. 6. 2024, pes