Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Spojenie 3 samostatných spoločenských výziev (životné prostredie, energia, doprava) do jedného klastra predstavuje výraznú zmenu oproti 8. rámcovému programu Horizont 2020. Výskum a inovácie využívajúce synergie v oblastiach klímy, energetiky a mobility rieši udržateľnosť nášho spôsobu života z hľadiska životného prostredia a ekonomiky.

Hlavnými cieľmi klastra pre klímu, energetiku a mobilitu sú boj proti zmene podnebiazlepšenie konkurencieschopnosti energetického a dopravného priemyslu a kvalita služieb, ktoré tieto odvetvia poskytujú spoločnosti.

Výroba a použitie energie rovnako ako preprava tovaru a osôb tvoria značnú časť emisií, vrátane emisií skleníkových plynov čím prispievajú k zmene podnebia. Zároveň sú to veľmi dôležité odvetvia hospodárstva, tak v Európe, ako aj v iných regiónoch sveta. Generujú príjem a poskytujú obyvateľom našej planéty potrebné služby a produkty.

Hlavnými očakávanými dopadmi klastra sú príspevok k obmedzeniu nárastu teploty na maximálne 1,5 °C oproti hodnotám pred priemyselnou revolúciou, dekarbonizácia odvetví energetiky, dopravy, priemyslu a pôdohospodárstva a urýchlenie prelomových objavov novej generácie.

Strategická vízia Európskej komisie „Čistá planéta pre všetkých“ upresňuje, že prechod na klimatickú neutralitu – s rýchlejšou digitalizáciou a zrýchlenými hospodárskymi a sociálnymi zmenami – v nadchádzajúcich desaťročiach naštartuje zmeny a ešte viac prepojí oba sektory energetiky a mobility. Práve výskum a inovácie budú mať silný vplyv na rýchlosť, akou budú tieto zmeny prebiehať. Budú  zároveň ovplyvňovať súvisiace náklady, dopady a vedľajšie prínosy, akými sú  lepšia kvalita ovzdušia a vody, zvýšenie zamestnanosti, sociálnej inklúzie, udržateľné hospodárenie so zdrojmi (vrátane obehového hospodárstva a biodiverzity) a zníženie závislosti od fosílnych palív.

V rámci Klastra 5 bolo definovaných deväť hlavných intervenčných oblastí:

 • Klimatológia a riešenia v oblasti klímy
 • Zásobovanie energiou
 • Energetické systémy a siete
 • Budovy a priemyselné zariadenia v rámci energetickej transformácie
 • Komunity a mestá
 • Konkurencieschopnosť priemyslu v doprave
 • Čistá, bezpečná a prístupná doprava a mobilita
 • Inteligentná mobilita
 • Skladovanie energie

Na druhej strane v súlade so Strategickým plánom pre program Horizont Európa na roky 2021 – 2024 sa budú intervencie výskumu a inovácií v rámci Klastra 5 zameriavať na 6 destinácií.

Pracovný program pre Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita na roky 2023-2024 sa člení do nasledujúcich destinácií:

Klimatické vedy a riešenia v oblasti klímy pre prechod na klimatickú neutralitu (Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality)

 • veda o zemi
 • analýzy spôsobov a ciest k dosiahnutiu klimatickej neutrality
 • adaptácia na zmenu klímy a klimatické služby
 • sociálne aspekty vo vzťahu ku klimatickým zmenám
 • interakcie v rámci klimatického ekosystému

Medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu (Cross-sectoral solutions for the climate transition)

 • batérie (materiály, výroba, recyklácia …) European battery value chain
 • prelomové technológie a riešenia v oblasti klímy
 • zaangažovanie občanov do transformačného procesu smerom k udržateľnej spoločnosti
 • komunity a mestá

Udržateľné, bezpečné a spoľahlivé dodávky energie (Sustainable, secure and competitive energy supply)

 • vedúce postavenie Európy v technológiách pre dostupnú, bezpečnú a udržateľnú energiu z obnoviteľných zdrojov energie (RES)
 • energetické systémy, siete a skladovanie energie
 • riešenia CCUS – zachytávanie, využívanie a skladovanie uhlíka (Carbon capture, utilisation and storage – CCUS)
 • prierezové technológie a riešenia

Efektívne, udržateľné a inkluzívne využívanie energie (Efficient, sustainable and inclusive energy use)

 • energeticky účinné, udržateľné a klimaticky neutrálne budovy a priemyselné zariadenia
 • priemyselné zariadenia v energetickej transformácii

Nízkoemisné a kompetitívne riešenia pre všetky dopravné módy (Clean and competitive solutions for all transport modes)

 • bez-emisná cestná doprava
 • letecká doprava
 • vodná doprava
 • dopady dopravy na životné prostredie a ľudské zdravie

Bezpečná, pružná doprava a pokročilé služby pre mobilitu pasažierov a prepravu tovaru (Safe Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods)

 • prepojená, kooperatívna a automatizovaná mobilita (Connected, Cooperative and Automated Mobility – CCAM)
 • multimodálne a udržateľné dopravné systémy pre pasažierov a tovar
 • bezpečnosť a odolnosť pre všetky a naprieč všetkými dopravnými módmi

WORK PROGRAMME 2023-2025:  Aktualizovaný pracovný program pre Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita (17. apríl 2024)

Zverejnené výzvy môžete vyhľadávať na Funding & Tenders Portal.

 

Architektúra pre digitalizáciu vidieckych hospodárskych ekosystémov a veľkoplošná demonštrácia jej inovatívnych komponent vo vybraných vidieckych oblastiach Európy.

Názov projektu:                        Architecture for Unified Regional and Open digital ecosystems for Smart Communities and Rural Areas Large scale application
Trvanie projektu:1. január 2021 – 31. december 2024 (36 mesiacov)
Príspevok EÚ:14 569 392,75 €
Počet partnerov:28
Koordinátor:COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO – Portugalsko

 

Projekt AURORAL má za cieľ priniesť digitálnu platformu pre radových občanov, podnikateľov ale aj verejných autorít, žijúcich a pôsobiacich vo vidieckych oblastiach Európskej únie, umožňujúcu digitalizáciu služieb a produktov, ktoré sú charakteristické pre Európsky vidiek (poľnohospodárske produkty, mäkký turizmus, lokálne cirkulárne ekonomiky, atď. ).

Ambíciou platformy je homogenizácia formátu dát, ktoré sú dostupne v dotknutých oblastiach hospodárstva, vytvárajúc tak unikátne dátové ekosystémy pre Európsky vidiek, umožňujúce nasadenie sofistikovaných riešení, využívajúce technológie ako  internet vecí, Big data alebo umelá inteligencia. Niekoľko takých sofistikovaných riešení, sú pilotovane vo vidieckych regiónoch siedmich Európskych krajín (Portugalsko, Rakúsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Španielsko a Taliansko).

Kľúčovým riešiteľom projektu je slovenská spoločnosť BAVENIR s.r.o., ktorá je zodpovedná za nasadenie digitálnej platformy AURORAL ako takej.

National Roundtables to Implement the Smart Finance for Smart Buildings Initiative in Slovakia and the Czech Republic

Projekt zriadenia okrúhlych stolov, prostredníctvom ktorých bude implementovaná iniciatíva inteligentného financovania inteligentných budov v SR a ČR.

 

Názov projektu:                        Národné okrúhle stoly k implementácii iniciatívy Inteligentné financovanie inteligentných budov na Slovensku a v Českej republike – GreenDeal4Buildings
Trvanie projektu:1. jún 2021 – 31. marec 2024 (36 mesiaciov)
Príspevok EÚ:1.151.100,45 €
Počet partnerov:9
Koordinátor:Zväz stavebných inžinierov

 

Hĺbková obnova fondu budov v Európe závisí od inteligentného financovania. Ak máme dosiahnuť vyššiu mieru obnovy a udržať si ju, kľúčový význam majú finančné nástroje a opatrenia na prekonanie zlyhaní trhu, kvalifikovaná pracovná sila s vhodnými zručnosťami a cenová dostupnosť bývania pre všetkých občanov. Aby sa dosiahli ciele Európskej Zelenej Dohody je potrebné verejné financovanie, ktoré by malo motivovať ďalšie súkromné investície do hĺbkovej obnovy budov. Zainteresované strany z verejného a súkromného sektora, najmä inovatívne malé a stredné podniky, zohrávajú v rámci energetickej transformácie Európy dôležitú úlohu.

Na modernizáciu zastavaného prostredia je potrebný integrovaný prístup a konzistencia v rámci všetkých príslušných politík so zahrnutím všetkých relevantných strán a pri zohľadnení viacerých aspektov, vrátane bezpečnosti, cenovej dostupnosti, životného prostredia a obehového hospodárstva. Práve z toho dôvodu vznikol projekt GreenDeal4Buildings. Tento projekt zriadi okrúhle stoly na implementáciu iniciatívy inteligentného financovania inteligentných budov v Českej republike a na Slovensku. Výstupom projektu bude 8 cestovných máp a akčných plánov od zúčastnených strán na rozvoj troch pilierov iniciatívy venovaných obytným a nebytovým budovám, priemyselným stavbám a inteligentnej mestskej infraštruktúre.

Okrúhle stoly vytvorené projektom budú trvalé multilaterálne diskusné fóra zahŕňajúce vládu, regionálne a miestne orgány, finančné inštitúcie, poskytovateľov energetických služieb a vlastníkov a prevádzkovateľov budov v celom hodnotovom reťazci energetickej účinnosti v stavebnom sektore. Tieto okrúhle stoly zanalyzujú možnosť rozšírenia existujúcich Európskych riešení a iniciatív, ktoré boli úspešné v iných krajinách Európskej únie, vypracujú relevantné stratégie, cestovnú mapu a akčné plány.

 

Štruktúrovanie dialógu stakeholderov na Slovensku

Projekt sa zameriava na udržateľné investície do energetických riešení v budovách (rezidenčných, nerezidenčných, priemyselných) a v mestskej infraštruktúre (prioritne nadväzujúcu na inteligentné budovy a infraštruktúru smart cities).

Udržateľná investícia je investícia do jednej alebo viacerých hospodárskych činností, ktoré podľa nariadenia (EÚ) 2020/852 možno označiť za environmentálne udržateľné. V zmysle článku 3 tohto nariadenia sú to činnosti, ktoré:

 • významne prispievajú k plneniu jedného alebo viacerých environmentálnych cieľov (vysvetlené nižšie), a zároveň
 • výrazne nenarúšajú plnenie žiadneho z týchto environmentálnych cieľov, a zároveň
 • sa vykonávajú v súlade s minimálnymi zárukami a spĺňajú technické kritériá preskúmania, ktoré sú vydané Európskou komisiou na základe článku 10-15 tohto rozhodnutia.

 

Medzi environmentálne ciele patria:

 • zmiernenie klimatických zmien,
 • prispôsobenie klimatickým zmenám,
 • prechod na obehové hospodárstvo,
 • prevencia a kontrola znečistenia,
 • trvalo udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov,
 • ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

 

Tieto požiadavky zahŕňajú nasledovné oblasti hospodárskych činností, ktoré predstavujú viac ako 80% emisií skleníkových plynov:

 • výroba elektriny,
 • doprava,
 • lesníctvo,
 • budovy (nové, obnova existujúcich, hodnotový reťazec),
 • informačno-komunikačné technológie,
 • výroba a spracovanie materiálov (vrátane komponentov, hliníka, ocele, betónu a plastov),
 • energetická efektívnosť v energetických riešeniach.

Tieto požiadavky sa budú ďalej vyvíjať a rozširovať o požiadavky spoločenskej udržateľnosti a požiadavky na riadenie a rozhodovanie v hospodárskych činnostiach (governance).

Hlavným účelom a dôsledkom týchto opatrení je presmerovanie investícií a finančných zdrojov (a to nielen tých, ktoré sú poskytované Európskou komisiou, ale aj iných verejných a súkromných zdrojov) na udržateľné investície.

Toto presmerovanie bude viesť k masívnym presunom investícií a finančných zdrojov ku konkurenčne schopným regiónom, odvetviam a podnikateľským subjektom, ktoré sú schopné uspieť v oblasti udržateľných investícií. Tento vývoj zasiahne podnikateľské subjekty v hodnotovom reťazci budov a energetických riešení, t.j. vrátane dodávateľov stavebných materiálov, výrobkov a služieb.

 

Zelená dohoda pre budovy sa zameria na dialóg stakeholderov s cieľom identifikovať možné spoločné aktivity a opatrenia, ktoré by viedli k takejto konkurenčnej schopnosti a využitie novovznikajúcich príležitostí slovenskými regiónmi a slovenskými podnikateľskými subjektami.

Tento dialóg bude prebiehať v rámci okrúhlych stolov, ktoré budú organizované v období od 31. marca 2022 do marca 2024. Zelená dohoda bude pozostávať zo štyroch cestovných máp, ktoré budú zamerané na:

 • rezidenčné budovy,
 • nerezidenčné budovy,
 • priemyselné budovy,
 • mestskú infraštruktúru.

 

Súčasťou okrúhleho stola sú odborné skupiny, ktoré majú napomôcť k odbornej diskusii k témam, na ktoré sú zamerané, aby odľahčili dialóg okolo okrúhleho stola a napomohli efektívnejšej diskusii k návrhom, ktoré budú po podpore stakeholderov zahrnuté do cestovných máp tvoriacich Zelenú dohodu pre budovy. Tieto pracovné skupiny sa budú stretávať v rámci rokovaní okrúhlych stolov. Ad-hoc stretnutia a workshopy budú organizované k niektorým témam. Všetci členovia sú vítaní na tieto stretnutia podľa ich vlastného uváženia a pokiaľ im to dovolí ich pracovné vyťaženie. Boli vytvorené nasledovné odborné skupiny:

 • Stavebníctvo a hodnotový reťazec,
 • Udržateľná energia,
 • Financovanie udržateľných energetických investícií.

 

Dialóg stakeholderov v rámci okrúhleho stola bude štruktúrovaný do klastrov nosných tém, ktoré sú vytvárané v gescii jednotlivých odborných skupín. Niektoré klastre sú prierezové a k ich témam bude zorganizovaná širšia odborná diskusia.

 

Práca okrúhleho stola na Slovensku je súčasťou iniciatívy Európskej komisie, ktorá rozbehla Fóra udržateľných investícií a okrúhle stoly v rámci všetkých členských štátov EÚ. Preto okrúhly stôl na Slovensku môže využiť skúsenosti v iných členských štátoch EÚ a transfer know-how veľkého počtu projektov realizovaných v celej Európe. Napríklad:

 • úspešné technické riešenia,
 • úspešné podporné riešenia a finančné inovácie,
 • malé a veľké regionálne projekty obnovy budov, výstavby nových budov, vrátane cenovo dostupného sociálneho a nájomného bývania.

VÝZVY

Ďalšie výzvy

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

Ďalšie podujatia