Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nájdi výzvu

Na začiatku je potrebné mať nejakú unikátnu inovatívnu či unikátnu myšlienku alebo zámer. Program Horizont Európa funguje na princípoch zverejňovania/vyhlasovania výziev na podávanie projektových návrhov na konkrétne témy v jednotlivých oblastiach/ klastroch. Výzvy (Calls) spolu s podmienkami sú zverejňované na portáli EK s názvom Funding & tender opportunities po publikovaní Pracovného programu pre danú oblasť/klaster. Portál Funding & tender opportunities teda slúži na vyhľadávanie vhodných výziev pre váš zámer.

 

 

Portál sa delí na niekoľko častí, niektoré časti sú prístupné všeobecne pre všetkých, niektoré len pre registrovaných užívateľov.

Neregistrovaní užívatelia môžu cez portál:

 • hľadať spôsoby financovania pre svoj projektový zámer a vyhľadať si zverejnené výzvy,
 • čítať online manuál pre Horizont Európa a sťahovať právne dokumenty a podklady,
 • overiť si, či je ich organizácia už zaregistrovaná,
 • kontaktovať služby podpory alebo navštíviť sekciu FAQ,

Registrovaní užívatelia môžu prostredníctvom portálu:

 • podať projektový návrh,
 • podpísať grantovú dohodu,
 • riadiť projekt po celú dobu jeho životného cyklu.

Personalizovaný prístup:

Z domovskej stránky portálu sa dostanete k informáciám o možnostiach financovania, o možnostiach účasti, ako sa stať expertom, k službám podpory alebo sa môžete iba jednoducho prihlásiť a otvoria sa vám personalizované časti portálu.

Podrobné informácie o všetkých funkcionalitách portálu nájdete v manuáli.

V záložke Search Funding & Tenders nájdete zverejnené výzvy pre jednotlivé oblasti/klastre. Najprv si zvoľte vyhľadávanie pre program Horizont Európa. Následne vyberiete možnosť GRANTS a vo vyhľadávacom okne môžete relevantnú výzvu vyhľadávať podľa zadaných kľúčových slov alebo si vyhľadať všetky zverejnené výzvy:

 • podľa špecifickej oblasti Horizontu Európa (tzv. programme part),
 • podľa hlavných priorít Európskej únie (focus area),
 • podľa prierezových priorít (cross-cutting priority),
 • podľa konkrétnych kódov výziev.

 

Je dôležité si uvedomiť, že tieto kritériá sa vzájomne prekrývajú a výzva, ktorú hľadáte, môže byť zaradená aj vo viacerých z nich naraz. Ďalej vyberáte, či chcete hľadať iba otvorené výzvy alebo aj medzi uzavretými, či nadchádzajúcimi. Je možné zoradenie aj podľa dátumu otvorenia výzvy, názvu, kódu alebo uzavretia výzvy. Portál zoraďuje výzvy od najstaršej po najnovšiu.

Po výbere konkrétnej výzvy sa dostanete na stránku výzvy, ktorá vám poskytne informácie o podmienkach danej výzvy.

Na ľavej strane nájdete menu s rozdelenými informáciami k danej výzve:

General Information – základné informácie o výzve, pracovnom programe, type akcie (projektu), rozpočte, otvorení či uzávierke výzvy.

Topic Description je samotný text témy rozdelený na hlavné časti, a to:

 • Specific Challenge, kde EK vysvetľuje, prečo je danú problematiku potrebné riešiť,
 • Scope – čo spadá do rozsahu témy,
 • Expected impact – aké sú očakávané dopady a dosiahnuté výsledky projektu.

Conditions & Documents – podmienky, pravidlá a dokumenty k danej téme, šablóny návrhu projektu, anotovaná grantová dohoda atď.

Partner Search – ponuka partnerov k danej výzvy; je možné zadať aj vlastný dopyt, či ponuku

FAQs – často kladené otázky s odpoveďami od EK

Submission Service – cez tento nástroj priamo podávate svoj projektový návrh. Musíte mať vytvorený účet ECAS. Po prihlásení sa pod vaším ECAS účtom sa otvorí systém elektronického podávania projektov. Sprievodcu krok za krokom pri online podávaní projektov nájdete v manuáli.

Časť Get support obsahuje linky na dôležité podporné dokumenty programu, ktoré vám majú napomôcť pri podávaní návrhu projektovej žiadosti.

 

Viaceré výzvy umožňujú projektom vybratým na financovanie vyhlasovať tzv. pod-výzvy (sub-calls) poskytujúce tzv. kaskádové financovanie, väčšinou vo forme paušálnych súm do 60 tis. EUR. Zoznam otvorených pod-výziev v rámci bežiacich projektov je k dispozícii na portáli Funding & Tender Opportunities. Ich prehľad nájdete aj v sekcii Kaskádové granty na tomto webe.