Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

V tejto časti môžete nájsť podrobný manuál krok za krokom, od prihlásenia spoločnosti do systému, cez nájdenie vhodnej výzvy a vyhľadanie partnerov po vytvorenia konzorcia a vypracovanie projektového návrhu až jeho podania, podpísanie grantovej dohody a komunikáciu s EK počas trvania projektu.

Záložka Kľúčové kroky:

  H2020  Online Manual je podrobný návod, ktorý Vás pomocou jednoduchých krokov prevedie celým procesom:

 • nájdenie vhodnej výzvy,
 • nájdenie partnerov,
 • vytvorenie ECAS účtu,
 • zaregistrovania Vašej organizácie,
 • podanie návrhu.

 V záložke Reference Documents nájdete všetky potrebné právne dokumenty a šablóny na stiahnutie v .pdf forme pre program Horizont 2020. Okrem iného tu nájdete:

 • Pravidlá účasti (Rules for Participation),
 • Modelovú grantovú dohodu (Model grant Agreement),
 • Anotovanú modelovú grantovú dohodu (Annotated Model Grant Agreement),
 • Pracovné programy ,
 • Šablóny projektových návrhov,
 • Vzory hodnotiacich formulárov,

V záložke Participant Register  si môžete zaregistrovať Vašu organizáciu. Registrácia spoločnosti je nevyhnutnou podmienkou účasti. Po registrovaní bude Vašej organizácii pridelený 9-číselný kód, tzv. PIC číslo (Participant Identification Code). PIC číslo bude identifikovať spoločnosť v komunikácii s EK.

Ak ste sa už zúčastnili na 7. rámcovom programe, pridelené PIC číslo bude automaticky prenesené aj do Horizontu 2020. Ak si nie ste istý, či je Vaša organizácia zaregistrovaná,  skúste si vyhľadať Vašu organizáciu podľa názvu alebo čísla.

Ak ešte nie ste zaregistrovaný, na tejto stránke môžete zaregistrovať Vašu organizáciu. Počas registrácie budete musieť vymenovať LEARa (Legal Entity Appointed Representative). LEAR je  osoba vo Vašej organizácii, ktorá je určená na riadenie právnych a finančných informácií o Vašej organizácii v Participant Register na portáli. Má právo spravovať prístupové práva osôb v organizácii,  je oprávnená podpísať grantovú dohodu alebo účtovnú závierku.

Záložka Partner Search

V tejto časti môžete rôznym spôsobom vyhľadávať partnerov pre svoje projektové návrhy podľa rôznych kritérií. Kríteriom môže byť: kľúčové slovo, topic, oblasť, program, aj identifikátori konkrétnej organizácie. Taktiež máte možnosť uložiť si zoznam partnerov v Excell súbore.

 Financial Viability Self-Check slúži na samooverenie finančnej životaschopnosti Vašej organizácie. Výsledky kontroly v žiadnom prípade nie sú závazné. EK si v prípade, že to bude pokladať za potrebné, vyhradzuje právo vyžiadať potrebné dokumenty od LEARa organizácie prostredníctvom Participant Portalu, prípadne inou cestou.

SME Participation nájdte všetky informácie týkajúce sa možnosti zapojenia malých a stredných podnikov do Horzizontu 2020. Či už prostredníctvom SME instrument, (špecifický nástroj určený výhradne len pre SME) alebo aj prostredníctvom ostatných výziev H2020.