Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zdravé obyvateľstvo je nevyhnutným predpokladom pre stabilnú, udržateľnú a inkluzívnu spoločnosť. Zlepšovanie zdravia má rozhodujúci význam pri znižovaní chudoby a taktiež aj v súvislosti s nepriaznivou demografickou situáciou a starnúcou spoločnosťou v EÚ. Zdravie zároveň zohráva dôležitú úlohu pri kvalite života a hospodárskom raste spoločnosti.

Klaster 1 – Zdravie reflektuje na politické priority EÚ prostredníctvom podpory oblastí, akými sú vplyv životného prostredia na zdravie a digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti. Dôraz sa kladie tiež na témy prevencie, personalizáciu zdravotnej starostlivosti, zlepšovanie diagnostiky a liečby ochorení, ako aj na vývoj nových technológií. Dôležitú úlohu zohráva intenzívnejšia medzinárodná spolupráca, či už pri využívaní relevantnej infraštruktúry, alebo pri lepšej pripravenosti systémov zdravotnej starostlivosti rýchlo a účinne reagovať na epidémie a iné mimoriadne situácie.

Prostredníctvom výskumu a inovácií prepája klaster Zdravie rôzne oblasti, od základného a klinického výskumu v lekárskych a farmaceutických vedách, cez vedné disciplíny ako epidemiológia, psychológia, sociálna ekonomika, etika až po digitálnu transformáciu verejného zdravotníctva a lepšie pochopenie zdravia, ochorenia a procesu choroby.

Jednou z noviniek rámcového programu Horizontu Európa sú výskumno-inovačné misie . Výskumu rakoviny a ďalším súvisiacim témam sa venuje misia pre oblasť rakoviny.

Základným dokumentom je dvojročný pracovný program pre Klaster 1: Zdravie. Výzvy na roky 2023 – 2024 sme pre vás spracovali v prehľadnom informačnom letáku s priamymi odkazmi na predkladanie projektových návrhov na FTO portáli.

Klaster Zdravie podporuje výskum a inovácie prostredníctvom 6 intervenčných oblastí, tzv. destinácií.

Zostať zdravý v rýchlo meniacej sa spoločnosti (Staying healthy in a rapidly changing society)

 

Očakávané dopady:

 • propagácia zdravého životného štýlu, inovatívne služby a politiky na podporu zdravia a prevencie chorôb
 • dostupné, primerané a efektívne digitálne riešenia na podporu zdravia a prevencie chorôb
 • medzisektorová spolupráca a spolupráca s ostatnými klastrami v rámci programu Horizont Európa s cieľom zvyšovania kvality v oblasti zdravotníctva

 

Vybrané tematické oblasti podpory:

 • prevencia obezity
 • molekulárne a neurobiologické pochopenie mentálnych ochorení a zlepšenie mentálneho zdravia
 • personalizovaná prevencia
 • podpora zdravotnej gramotnosti
 • chronické ochorenia a spôsoby, ako im predchádzať (aj za pomoci umelej inteligencie)

Život a práca v zdraviu prospešnom prostredí (Living and working in a health-promoting environment)

 

Očakávané dopady:

 • schopnosť identifikovať a posúdiť výhody aj riziká pre zdravie v rámci životného a pracovného prostredia a umožniť zavedenie politík podporujúcich zdravie a prevenciu chorôb vrátane šírenia dobrých príkladov z praxe
 • dôveryhodné vedecké dôkazy a využitie výskumných výsledkov v relevantných politikách v oblasti životného prostredia, ekonomiky, daní a verejného zdravia na úrovni EÚ, ako aj na národnej a regionálnej úrovni
 • nové/zlepšené intervencie, technológie, nástroje a služby v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti

 

Vybrané tematické oblasti podpory:

 • vplyv životného prostredia na zdravie
 • účinky elektromagnetických polí na zdravie
 • kvalita vnútorného ovzdušia
 • dopady klimatickej krízy

Boj proti chorobám a znižovanie zaťaženia chorobami (Tackling diseases and reducing disease burden)

 

Očakávané dopady:

 • zníženie zaťaženia obyvateľstva chorobami – v EÚ aj celosvetovo – prostredníctvom efektívneho manažmentu chorôb, vrátane vývoja a integrácie inovatívnych diagnostických a liečebných postupov, prostredníctvom personalizovanej medicíny a digitálnych riešení v zdravotnej starostlivosti
 • včasná diagnostika a efektívna, cenovo dostupná liečba chorôb vrátane zriedkavých ochorení
 • zníženie predčasnej úmrtnosti na neprenosné choroby do roku 2030 o jednu tretinu
 • lepšia pripravenosť systémov zdravotnej starostlivosti reagovať na mimoriadne udalosti v oblasti verejného zdravia
 • pacienti a občania majú poznať ohrozenia v dôsledku chorôb a  vedieť proaktívne ovplyvňovať svoje rozhodnutia v prospech zdravia

 

Vybrané tematické oblasti podpory:

 • personalizovaná medicína a infekčné ochorenia
 • nové prístupy v paliatívnej starostlivosti onkologických pacientov
 • imunoterapeutiká, vývoj vakcín
 • nové efektívne postupy liečby zriedkavých ochorení
 • budovanie európskej výskumnej a inovačnej platformy pre pripravenosť na pandémie
 • inovatívne prístupy na zlepšenie výskumu chorôb súvisiacich s chudobou v Subsaharskej Afrike
 • klinické overovanie riešení umelej inteligencie v oblasti liečby a starostlivosti

Zabezpečenie prístupu k inovatívnej, udržateľnej a vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti (Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care)

 

Očakávané dopady:

 • zlepšenie služieb zdravotnej a sociálnej starostlivosti so zreteľom na podporu zdravia a prevencie chorôb
 • vyškolenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s ohľadom na budúce potreby systémov zdravotnej starostlivosti
 • umožniť ľudom zohrávať kľúčovú úlohu pri starostlivosti o svoje zdravie, ako aj riešenie špecifických potrieb zraniteľných skupín obyvateľstva
 • profitovanie zo zlepšeného prístupu k službám zdravotnej starostlivosti, vrátane bezpečných, efektívnych a dostupných základných liekov a vakcín

 

Vybrané tematické oblasti podpory:

 • zvyšovanie kvality starostlivosti a bezpečnosti pacientov
 • lepšie zdravotné politiky
 • lepšia odpoveď na vírusové ochorenia
 • udržateľné zdravotné systémy
 • lepšie finančné plánovanie a budovanie kapacít

Plné využitie potenciálu nových nástrojov, technológií a digitálnych riešení pre zdravú spoločnosť (Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society)

 

Očakávané dopady:

 • prispieť k vedeckej a technologickej expertíze v Európe, podpora inovácií, nových nástrojov, technológii a digitálnych riešení, ich rozvoj a integrácia do zdravotnej starostlivosti
 • umožniť výskumníkom, inovátorom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti využívať dáta a umelú inteligenciu v súlade s etickými a bezpečnostnými princípmi
 • občania majú profitovať z adresného a rýchlejšieho výskumu s cieľom efektívnej personalizovanej prevencie chorôb, diagnostiky a liečby, predovšetkým prostredníctvom zdieľaných zdrojov v oblasti verejného zdravia

 

Vybrané tematické oblasti podpory:

 • inteligentné lekárske zariadenia
 • nová generácia pokrokových terapií na liečbu vážnych zdravotných stavov
 • inovatívne nástroje na použitie dát
 • nástroje a technológie pre zdravšiu spoločnosť
 • modely pre stratifikačné stratégie

Zachovanie inovatívneho, udržateľného a globálne konkurencieschopného zdravotníckeho priemyslu (Maintaining an innovative, sustainable and globally competitive health industry)

 

Očakávané dopady:

 • zdravotnícky priemysel má byť konkurencieschopnejší, udržateľný, má poskytovať hodnotné pracovné miesta, prispievať k hospodárskemu rastu a stať sa európskym lídrom v oblasti zdravotníckych technológií a inovácií
 • občania, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícke systémy majú profitovať z inovatívnych technológií a služieb
 • zdravotnícky priemysel má fungovať efektívnejšie, vrátane identifikácie potrieb a včasného zaangažovania všetkých relevantných aktérov

 

Vybrané tematické oblasti podpory:

 • zelené farmaceutiká
 • vývoj a obstarávanie nových antimikrobiotík
 • nové platobné modely pre zdravotnícke technológie
 • vylepšenie kybernetickej bezpečnosti zdravotníckych pomôcok
 • lepšie techniky anonymizácie

VÝZVY

Ďalšie výzvy

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

Ďalšie podujatia