Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európské inovačné ekosystémy (EIE)

Cieľom oblasti Európske inovačné ekosystémy je zvýšiť prepojenosť, inkluzívnosť a efektívnosť inovačných ekosystémov, ktoré podporia škálovanie podnikania a inovácie tak, aby riešili dôležité problémy zodpovednou cestou. Oblasť Európske inovačné ekosystémy sa bude dopĺňať s inými oblasťami programu Horizont Európa na podporu inovácií ako sú napr. Európska inovačná rada (EIC), Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru, či s programom Digitálna Európa (Digital Europe Programme), ako aj inými relevantnými iniciatívami na európskej, národnej a regionálnej úrovni ako  sú Enterprise Europe Network či regionálne stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu. 

Pracovný program pre oblasť Európske inovačné ekosystémy na 2023 – 2024

Výzvy v rámci tejto oblasti sú rozdelené do troch oblastí (tzv. destinácií): CONNECT, SCALEUP a INNOVSMEs.

Projekty v rámci destinácie CONNECT sa zameriavajú na vytvorenie prepojených a inkluzívnych inovačných ekosystémov naprieč Európou stavajúc na existujúcich silných stránkach národných, regionálnych a lokálnych ekosystémov.

Projekty by mali podporovať tvorbu väzieb:

 • so všetkými kľúčovými inovačnými hráčmi, vrátane súkromného sektora (MSP, start-upy a iní inovátori) s investormi, priemyslom a verejnými/súkromnými kupujúcimi a verejným sektorom vrátane autorít zodpovedných za inovačné politiky a inteligentnú špecializáciu.
 • s inovačnými lídrami („innovation leaders“ a silnými inovátormi („strong innovators“) na jednej strane a slabšími inovátormi („moderate“ a „modest innovators“) v EÚ a asociovaných krajinách 
 • so sieťami ako napr. Národné kontaktné body, Enterprise Europe Network, siete pre spoločenské inovácie, klastrami, pan-európskymi platformami ako je Startup Europe, regionálnymi alebo lokálnymi inovačnými hráčmi (napr. inkubátory, inovačné huby)

 

Kto sa môže zapojiť do výziev?

Národné, regionálne a/alebo lokálne autority spolu so súkromným sektorom, vrátane verejných podnikov. Verejní a súkromní kupujúci, MSP a start-upy, výskumné a technologické organizácie. Relevantní kľúčoví hráči v inovačných ekosystémoch z tzv. quadruple helix, vrátane asociácií a občianskych združení, inovátorov, univerzít, centier transferu technológií, investorov, klastrov  a i. Inkubátory, akcelerátory.

Projekty v rámci destinácie SCALEUP sú zamerané na posilnenie  a rozšírenie spolupráce medzi inovačnými hráčmi s cieľom lepšie podporovať novú generáciu inovatívnych firiem, ktorých riešenia prispejú ku konkurencieschopnejšej EÚ a udržateľnejšiemu, inkluzívnejšiemu a odolnejšiemu svetu.

 

O aké typy projektov pôjde?

V rámci destinácie SCALEUP pôjde o projekty typu Koordinačné a podporné akcie (CSA) a Výskumno-inovačné akcie (RIA). Výška financovania zo strany EK je v oboch prípadoch 100% oprávnených nákladov.

Destinácia INNOVSMES bude implementovaná formou Európskeho partnerstva inovatívnych malých a stredných podnikov s cieľom pomôcť inovatívnym MSP zvýšiť ich výskumnú a inovačnú kapacitu a produktivitu a úspešne sa začleniť do globálnych hodnotových reťazcov a na nové trhy. Stavia na skúsenostiach programu Eurostars.

Pracovný program pre oblasť Európske inovačné ekosystémy na 2023 – 2024

Aktuálne výzvy oblasti Európske inovačné ekosystémy sú zverejnené na Funding & Tender opportunities portále.

VÝZVY

 • 11 Jan 202425 Apr 2024

  EIE 2024 – Startup Europe

  Podmienky výzvy Startup Europe (HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-02), ktorá bola otvorená 11. 1. 2024. Hlavné očakávania od výzvy: Očakáva sa, že výsledky projektu prispejú k...
 • 11 Jan 202425 Apr 2024

  EIE 2024 – The African Union-European Union Innovation Platform

  Podmienky výzvy The African Union-European Union Innovation Platform (HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-01), ktorá bola otvorená 11. 1. 2024. Hlavné očakávania od výzvy: Posilnenie spolupráce v...

Ďalšie výzvy

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

No events found matching the criteria.

Ďalšie podujatia