Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIE 2024 – Mutual learning and support scheme for national and regional innovation programmes



Dátum otvorenia: 06. 06. 2024 00:00

Uzávierka: 19. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-EIE-2024-CONNECT-02-02

Rozpočet: 1 mil. EUR

Kontaktná osoba: Peter Szuttor




Podmienky výzvy Mutual learning and support scheme for national and regional innovation programmes (HORIZON-EIE-2024-CONNECT-02-02), ktorá bola otvorená 6. 6. 2024.

Typ výzvy: CSA (Coordination and Support Actions)

Cieľová skupina:

Národné alebo regionálne inovačné agentúry alebo podobné organizácie, národné a regionálne orgány zodpovedné za riadenie inovačných programov, kontaktné miesta pre EIC Plug-in schémy.

Oprávnení žiadatelia:

 • účasť aspoň troch nezávislých právnických osôb,
 • so sídlom v troch rôznych členských štátoch alebo krajinách pridružených k programu Horizont Európa,
 • z ktorých aspoň jeden má sídlo v regióne „umierneného“ alebo „rozvíjajúceho sa“ inovátora a aspoň jeden v regióne „silného“ alebo „lídra v inováciách“,
 • konzorcium musí zahŕňať aspoň jednu vzdelávaciu inštitúciu alebo výskumnú organizáciu a min. jedného zástupcu súkromného sektora (ziskový subjekt).

Hlavné očakávania od výzvy:

Očakáva sa, že výsledky projektov prispejú min. k štyrom alebo viacerým z nasledujúcich očakávaných výsledkov:

 • menšia heterogénnosť a fragmentácia inovačných ekosystémov a národných/regionálnych schém podpory startupov,
 • lepšia spolupráca, vzdelávanie a výmena poznatkov medzi národnými a regionálnymi orgánmi a agentúrami podporujúcimi inovácie s cieľom zabezpečiť, aby ich systémy financovania inovácií zodpovedali požiadavkám certifikácie pre plug in pre Step 2 EIC Accelerator Európskej rady pre inovácie (EIC),
 • zlepšenie prebiehajúcich a/alebo odštartovanie nových národných a regionálnych programov financovania inovácií, ktorých kritériá vyhovujú certifikácii pre schému Plug-in,
 • zainteresované strany inovačného ekosystému, najmä startupy a SMEs sú dobre informované o požiadavkách a prístupe k schéme Plug-in EIC Accelerator,
 • zabezpečenie homogénnejšieho, rovnocennejšieho a zosúladeného prístupu pri hodnotení projektov v rámci národných a regionálnych schém podpory,
 • posilnená spolupráca medzi národnými a regionálnymi verejnými orgánmi a agentúrami a SMEs a startupmi, predovšetkým medzi inovačnými „lídrami“/„silnými“ inovátormi a „umiernenými“/„rozvíjajúcimi sa“ inovátormi,
 • vytvorenie stabilného „prúdu“ vysokokvalitných projektov do Step 2 EIC Accelerator.

Záznam z informačného dňa EK k tejto výzve nájdete na tomto linku.

Prezentáciu s informačného dňa EK k tejto výzve nájdete na stiahnutie na tomto linku.

Uzávierka: 19. 9. 2024, 17:00 Bruselského času

Pracovný program EIE na roky 2023-2024

 

Kontakt v SR pre viac informácií: Peter Szuttor; peter.szuttor@cvtisr.sk