Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIE 2024 – Expanding Academia-Enterprise CollaborationsDátum otvorenia: 06. 06. 2024 00:00

Uzávierka: 19. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-EIE-2024-CONNECT-02-01

Rozpočet: 2,5 mil. EUR

Kontaktná osoba: Peter Szuttor
Podmienky výzvy Expanding Academia-Enterprise Collaborations (HORIZON-EIE-2024-CONNECT-02-01), ktorá bola otvorená 6. 6. 2024.

Typ výzvy: CSA (Coordination and Support Actions)

Cieľová skupina:

Výskumné a inovačné organizácie (vr. odborných škôl, inštitúcií vyššieho vzdelávania, verejné orgány v oblasti vzdelávania a zamestnanosti, inovačné agentúry, malé a stredné podniky, spoločnosti pôsobiace v oblasti deeptech, startupy v rámci Európskej rady pre inovácie (EIC) a Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT), organizácie vykonávajúce výskum, kancelárie a združenia na transfer technológií, študenti a výskumní pracovníci.

Oprávnení žiadatelia:

 • účasť aspoň troch nezávislých právnických osôb,
 • so sídlom v troch rôznych členských štátoch alebo krajinách pridružených k programu Horizont Európa,
 • z ktorých aspoň jeden má sídlo v regióne „umierneného“ alebo „rozvíjajúceho sa“ inovátora a aspoň jeden v regióne „silného“ alebo „lídra v inováciách“,
 • konzorcium musí zahŕňať aspoň jednu vzdelávaciu inštitúciu alebo výskumnú organizáciu a min. jedného zástupcu súkromného sektora (ziskový subjekt).

Hlavné očakávania od výzvy:

Očakáva sa, že výsledky projektov prispejú min. k štyrom alebo viacerým z nasledujúcich očakávaných výsledkov:

 • lepšia integrácia výskumných inštitúcií, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, odborných škôl a podobných organizácií do európskych inovačných ekosystémov vytvorením lepších prepojení so startupmi a sieťami startupov, akcelerátormi, inkubátormi a komunitami investorov,
 • zlepšenie toku vedomostí, zručností a talentov medzi vzdelávacími inštitúciami a inými aktérmi inovačného ekosystému na rôznych úrovniach rozvoja,
 • zlepšenie zručností a schopností všetkých zúčastnených aktérov inovačného ekosystému s cieľom lepšieho inovačného potenciálu, medzisektorovej mobility a trhového zavádzania nových technológií,
 • potrebné sú zručnosti reagujúce na inovácie a potreby trhu práce v oblasti digitálnych, ekologických a podnikateľských zručností, najmä v oblasti pokročilých deeptech technológií,
 • lepšie prepojenie vzdelávacích inštitúcií s vysokokvalitným remote testovaním, validáciou a škálovaním inovácií poskytovaných výskumnými a technologickými infraštruktúrami v celej EÚ,
 • vyššie zručnosti študentov, absolventov a výskumníkov založiť, prevádzkovať a viesť úspešné a ziskové startupy aj v oblasti deeptech technológií,
 • vyššia miera miestnych talentov so zručnosťami na podporu akcelerácie podnikania a digitalizácie,
 • silnejšia manažérska aktivita pri rozvoji inovačných ekosystémov a ich rozširovanie a vzájomné prepojenie v celej EÚ podporované občanmi a miestnymi iniciatívami s cieľom vybudovať inovatívne riešenia pre súčasné a budúce výzvy,
 • vyššia angažovanosť a prepojenie s ostatnými aktérmi ekosystému (napr. inými vzdelávacími inštitúciami, inštitúciami pre transfer technológií, výskumnými a technologickými organizáciami, miestnymi a regionálnymi podnikmi, súkromnými spoločnosťami, startupmi, spoločnosťami v pre-seed štádiu, akcelerátormi, inkubátormi atď.) v rámci regiónu a medzi regiónmi,
 • vyššia (samo)zamestnateľnosť mládeže a rodová rovnováha v spolupráci.

 

Záznam z informačného dňa EK k tejto výzve nájdete na tomto linku.

Prezentáciu s informačného dňa EK k tejto výzve nájdete na stiahnutie na tomto linku.

Uzávierka: 19. 9. 2024, 17:00 Bruselského času

Pracovný program EIE na roky 2023-2024

 

Kontakt v SR pre viac informácií: Peter Szuttor; peter.szuttor@cvtisr.sk