Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová metodika výpočtu osobných nákladov v programe Horizont Európa

Od 1. mája 2024 je tu nová možnosť výpočtu pre oprávnené osobné nákladov na zamestnancov pracujúcich v projektoch Horizont Európa – voliteľné jednotkové osobné náklady s dennou sadzbou definovanou na úrovni každého príjemcu samostatne ako nová alternatíva k vykazovaniu skutočných osobných nákladov.

Európskej komisii sa podarilo pripraviť očakávanú zjednodušenú metodiku výpočtu osobných nákladov a povoľuje použitie jednotkových nákladov na osobné náklady na projekty v rámci Horizont Európa a programy Euratomu.
Predpokladá sa, že pre príjemcov grantov sa uľahčí vykazovanie osobných nákladov a znížia sa chybné výpočty pri vykazovaní skutočných osobných nákladoch. Jednotkové osobné náklady sa budú dať využiť pre určenie jednotnej dennej sadzby pre všetkých zamestnancov v inštitúcii v priebehu implementovaných projektoch Horizont Európa a prípadné audity budú tiež jednoduchšie a zamerané skôr na výpočet počtu dní a určenie celkových nákladov.

Denná sadzba sa bude dať predbežne vypočítavať oveľa jednoduchšie, a to pomocou nástroja kde si príjemca priamo môže zadať svoje údaje ohľadom celkových osobných nákladov na zamestnancov a na tomto základe sa vypočíta denná sadzba priamo pre inštitúciu.

Na výpočet dennej sadzby inštitúcia, ktorá si vykazuje touto metodikou osobné náklady, si bude musieť zadať celkové náklady na zamestnancov svojej organizácie za posledný uzavretý úplný finančný rok a počet ročných pracovných jednotiek. Osoba, ktorá pracuje na plný úväzok celý rok pre organizáciu, sa počíta ako jedna ročná pracovná jednotka. V prípade, že osoba pracuje na čiastočný úväzok alebo iba časť roka,  práca sa započíta ako zlomok ročnej pracovnej jednotky.
Po odsúhlasení EK sa táto zjednodušená denná sadzba bude vzťahovať na všetkých zamestnancov pracujúcich v grantoch Horizont Európa (okrem akcií Marie Skłodowska-Curie a niektorých ďalších špecifických grantov) a bude pevne stanovená.

Ako začať ?

Najprv je potrebné požiadať EK prostredníctvom požiadavky „Vyjadrenie záujmu“ na EU FTP portáli prostredníctvom LEAR-a a zvoliť si metódu nákladov, kde je potrebné v systéme nahrať  certifikát podpísaný audítorom na príslušnom formulári a po schválení si príjemca grantu môže žiadať o preplatenie svojich oprávnených nákladov na zamestnancov metódou jednotkových osobných nákladov.
Zavedením metódy jednotkových nákladov pre vykazovanie osobných nákladov v programoch Horizont Európa a Euratom predstavuje významný krok smerom k zjednodušeniu administratívnych procesov spojených s riadením grantov EÚ, znižovaním záťaže prijímateľov a minimalizovaním chýb.

Táto metodika nielen zefektívni proces podávania žiadostí o grant, ale aj proces riadenia v priebehu implementácie projektu tak, že v denných sadzbách už sa nebudú vyskytovať žiadne chyby a príjemcovia budú od začiatku vedieť, koľko dostanú za odpracovaný deň.

Odsúhlasené jednotkové náklady budú platné minimálne 2 roky. Po dvoch rokoch sa môže príjemca rozhodnúť aktualizovať jednotkové náklady, ale na to bude musieť celý proces prebehnúť rovnako ako pri prvej požiadavke.
Nové jednotkové náklady sa uplatňujú až po schválení žiadostí o jednotkové náklady predložených od 1. mája 2024.

Viac informácií nájdete zverejnených aj v zázname z webinára Európskej Komisie a kompletné materiály na web stránke EK.

V prípade ďalších otázok sa obráťte na národný kontaktný bod na Slovensku – Marta Kollárová

Zdroj: EK, 3. 5. 2024, mak