Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Demonstration of climate resilience solutions in support of the implementation of the Adaptation to Climate Change Mission (HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01)Dátum otvorenia: 18. 09. 2023 00:00

Uzávierka: 20. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01

Rozpočet: 82 810 000 EUR

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
V rámci troch tém výzvy sa budú testovať a demonštrovať rôzne transformačné riešenia zvyšujúce odolnosti voči zmene klímy. Jednotlivé témy výzvy sú zamerané na:

  • testovanie a demonštráciu transformačných riešení zvyšujúcich odolnosť poľnohospodárstva a/alebo lesného hospodárstva voči zmene klímy
  • testovanie a demonštráciu transformačných riešení na ochranu kritickej infraštruktúry pred zmenou klímy so začlenením prírodných riešení
  • testovanie a demonštráciu riešení na budovanie odolnosti voči zdravotným rizikám spôsobeným dôsledkami zmeny klímy

Témy výzvy:

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 4,5 – 11 mil. EUR v závislosti od témy.

Typ projektov: 3 x IA

Predpokladaný počet podporených projektov v rámci výzvy: max. 9

Pracovný program 2023-2024 pre oblasť misií

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: F&T OP, 9.1.2023, mit