Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zdravie

European Partnership for EU-Africa Global Health

Toto partnerstvo je inštitucionalizované partnerstvo medzi Európskou úniou a asociáciou European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), ktorej členmi sú viaceré európske a africké krajiny.

 

Cieľom partnerstva je priniesť nové riešenia, ktoré napomôžu znížiť zaťaženie infekčnými chorobami v subsaharskej Afrike a posilniť výskumné kapacity pre pripravenosť a reakciu na nové infekčné choroby v tejto oblasti, ako aj na celom svete.

 

Partnerstvo má za cieľ do roku 2030:

 • vydať licencie aspoň pre 2 nové zdravotnícke technológie zamerané na infekčné choroby,
 • podporiť najmenej 100 výskumných ústavov v 30 krajinách pri účinnej a rýchlej reakcii výskumu v súvislosti s vývojom diagnostiky, liečby a vakcín proti znovu sa objavujúcim epidémiám.

Rozpočet partnerstva na obdobie rokov 2021 – 2031 je 800 mil. EUR, pričom min. 400 mil. EUR tvorí príspevok asociácie EDCTP, zvyšnú polovicu pokrývajú príspevky ďalších partnerských organizácií.

 

Pracovný program 2022

Strategický výskumný a inovačný program

Často kladené otázky k partnerstvu

 

Typ partnerstva: Inštitucionalizované

Partnermi môžu byť: členské štáty EÚ a krajiny subsaharskej Afriky; farmaceutické spoločnosti; charitatívne organizácie a nadácie; mimovládne organizácie 

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 1: Zdravie

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: EDCTP1, EDCTP2

European Partnership for Innovative Health 

 

IHI – Innovative Health Initiative je európske partnerstvo nadväzujúce na Innovative Medicines Initiative (IMI), členmi partnerstva sú farmaceutické a biotechnologické asociácie EFPIA, Vaccines Europe, EuropaBio a združenia výrobcov a dodávateľov zdravotníckych technológií MedTech Europe a COCIR. Partnerstvo bolo oficiálne zahájené v januári 2022.

 

Hlavné ciele partnerstva:

 • lepšie porozumieť determinantom zdravia a ochoreniam,
 • integrovať fragmentované úsilie v oblasti výskumu a inovácií v oblasti zdravia,
 • preukázať realizovateľnosť integrovaných riešení v oblasti zdravotnej starostlivosti,
 • využiť plný potenciál digitalizácie a výmeny dát v rámci zdravotnej starostlivosti,
 • vyvinúť nové a vylepšené metodológie a modely na hodnotenie pridanej hodnoty inovatívnych a integrovaných riešení v zdravotnej starostlivosti.

 

Rozpočet partnerstva na obdobie 7 rokov je 2,4 mld. EUR, pričom polovicu rozpočtu, 1,2 mld. EUR tvorí príspevok z programu Horizont Európa, zvyšnú polovicu pokrývajú príspevky partnerských organizácií.

 

Predbežné témy na rok 2023 (len indikatívne, môžu sa meniť)

 

Prezentácia IHI (z 26.1.1022)

 

Typ partnerstva: Inštitucionalizované

Partnermi môžu byť: farmaceutické spoločnosti, členovia EFPIA; biotechnologické a lekárske technologické spoločnosti; biofarmaceutické spoločnosti; súkromné spoločnosti a inštitúcie z digitálneho sektora; nadácie

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 1: Zdravie

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: JPI IMI2

European Partnership for Chemicals Risk Assessment

Cieľom partnerstva je vytvoriť celoeurópsky program v oblasti výskumu a inovácií za účelom podporiť EÚ a národné orgány a procesy na hodnotenie a riadenie chemických rizík s novými údajmi, poznatkami, metódami a zručnosťami pri riešení súčasných, vznikajúcich a nových výziev v oblasti chemickej bezpečnosti.

Partnerstvo tiež v súlade s iniciatívou Green Deal v oblasti nulového znečistenia životného prostredia bez toxických látok uľahčí prechod na ďalšiu generáciu hodnotenia rizík s cieľom lepšie chrániť ľudské zdravie a životné prostredie.

 

Partnerstvo je naplánované pre pracovný program na rok 2021/2022.

 

Typ partnerstva: Spoločne financované

Partnermi môžu byť: členské štáty (ministerstvá, organizácie financujúce výskum, agentúry)

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 1: Zdravie; Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť; Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír; Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita; Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: partnerstvo nadväzuje na iniciatívu HBM4EU

European Partnership – ERIA for Health

Zdravie je oblasťou, v ktorej od roku 2003 niekoľko pilotov vytvorilo zdravý ekosystém verejných partnerstiev. V širšom európskom výskumnom priestore (ERA) asi 80 % všetkých vnútroštátnych verejných investícií do výskumu realizuje len asi 15 subjektov financujúcich výskum vrátane Európskej komisie.

Dochádza k zbytočnému zdvojovaniu postupov, stretu a v niektorých prípadoch k diverzifikácii kritérií. Toto partnerstvo bude inštrumentálnou platformou pre flexibilné spoločné programovanie výskumných programov, ktoré účinne koordinuje väčšinu týchto organizácií poskytujúcich financovanie vrátane väčšiny menších poskytovateľov finančných prostriedkov na výskum v EÚ.

Partnerstvo bude mať dve fázy. Prvá fáza bude trvať 24 mesiacov a jej cieľom bude spoločne identifikovať a implementovať spoločnú stratégiu v prioritných oblastiach za účelom zdokonalenia medicínskeho výskumu a vývoja inovácií. Pokiaľ bude naplnená prvá fáza, partnerstvo prejde do druhej fázy, ktorá bude zahŕňať medzinárodné výzvy pre klinické štúdie a iné prioritné oblasti.

 

Začiatok partnerstva je naplánovaný na koniec roku 2022.

 

Typ partnerstva: Spoločne financované

Partnermi môžu byť: Národné ministerstvá – zodpovedné za výskum a životné prostredie, organizácie financujúce výskum (verejný sektor)

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 1: Zdravie; Klaster 2: Kultúra, kreativita a inklúzivná spoločnosť; Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír; Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie;

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Partnerstvo stavia na niekoľkých ERA-NEToch v rámci H2020 a FP7. 

 

 

European Partnership on Health and Care Systems Transformation

 

Cieľom partnerstva je prispieť k prechodu na udržateľnejšie, odolnejšie, inovatívne a vysokokvalitné systémy zdravotnej starostlivosti zamerané na ľudí.

Partnerstvo zhromaždí kritické množstvo európskych, národných a regionálnych vedeckých zdrojov s cieľom efektívnejšie riešiť výzvy súvisiace s transformáciou systémov zdravotnej starostlivosti. Výsledkom toho bude, že príslušné zistenia a evidencia vyhovejú potrebám národných/regionálnych systémov zdravotníctva a starostlivosti tým, že uľahčia prenos a zavádzanie nákladovo efektívnych technologických, servisných, organizačných a politických inovácií. 

 

Partnerstvo je naplánované pre pracovný program na rok 2021/2022 so začiatkom v roku 2022.

 

Typ partnerstva: Spoločne financované

Partnermi môžu byť: Verejné zdravotnícke inštitúcie na národnej a regionálne úrovni; súkromné spoločnosti a filantropické organizácie; farmaceutické spoločnosti, IKT priemysel a spoločnosti zaoberajúce sa diagnostikou

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 1: Zdravie

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Nadväzuje na predchádzajúce partnerstvá v rámci H2020 (EIP Active and Healthy Ageing; P2P Active and Assisted Living programme; JPI More Years, Better Lives).

European Partnership on Health and Care Systems Transformation

 

Cieľom partnerstva je prispieť k prechodu na udržateľnejšie, odolnejšie, inovatívne a vysokokvalitné systémy zdravotnej starostlivosti zamerané na ľudí.

Partnerstvo zhromaždí kritické množstvo európskych, národných a regionálnych vedeckých zdrojov s cieľom efektívnejšie riešiť výzvy súvisiace s transformáciou systémov zdravotnej starostlivosti. Výsledkom toho bude, že príslušné zistenia a evidencia vyhovejú potrebám národných/regionálnych systémov zdravotníctva a starostlivosti tým, že uľahčia prenos a zavádzanie nákladovo efektívnych technologických, servisných, organizačných a politických inovácií. 

 

Partnerstvo je naplánované pre pracovný program na rok 2021/2022 so začiatkom v roku 2022.

 

Typ partnerstva: Spoločne financované

Partnermi môžu byť: Verejné zdravotnícke inštitúcie na národnej a regionálne úrovni; súkromné spoločnosti a filantropické organizácie; farmaceutické spoločnosti, IKT priemysel a spoločnosti zaoberajúce sa diagnostikou

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 1: Zdravie

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Nadväzuje na predchádzajúce partnerstvá v rámci H2020 (EIP Active and Healthy Ageing; P2P Active and Assisted Living programme; JPI More Years, Better Lives).

European Partnership for Personalised Medicine

Cieľom partnerstva je koordinácia výskumu personalizovanej medicíny medzi krajinami a regiónmi EÚ. Medzi ciele partnerstva patrí:

– rýchlejšie využitie výsledkov výskumu a inovácií v klinickej praxi a zabezpečenie pozície Európy v oblasti poskytovania najmodernejšej zdravotnej starostlivosti,

– uľahčenie prechodu od prístupu „univerzálnej starostlivosti pre všetkých“ k zohľadneniu individuálnych rozdielov a potrieb a lepšiemu využívaniu údajov na zvládanie zdravia, chorôb a ich predispozícií,

– vybudovanie udržateľných systémov zdravotníctva a nezávislosť v oblasti dátovo náročnej zdravotnej starostlivosti.

 

Partnerstvo je naplánované pre pracovný program na rok 2023/2024.

 

Typ partnerstva: Spoločne financované

Partnermi môžu byť: Národné ministerstvá – zodpovedné za výskum, inovácie a zdravotníctvo, organizácie financujúce výskum (verejný sektor)

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 1: Zdravie

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Nové partnerstvo nadväzuje na E-Rare-3 ERANET a EJP RD.

European Partnership for One Health/AMR Antimicrobial Resistance (AMR)

Cieľom partnerstva je koordinovať a zosúladiť činnosti a financovanie medzi krajinami, ako aj s Komisiou. Tiež má umožniť lepšiu koordináciu relevantných aktérov zodpovedných za rôzne aspekty AMR na národnej úrovni (napr. ľudské zdravie, poľnohospodárstvo, životné prostredie, priemysel, financie). Hlavnou ambíciou je prispieť znížením hrozby AMR k dosiahnutiu cieľov európskeho akčného plánu jedno zdravie proti AMR a globálneho akčného plánu WHO pre AMR.

 

Partnerstvo je naplánované pre pracovný program na rok 2023/2024.

 

Typ partnerstva: Spoločne financované

Partnermi môžu byť: Národné/regionálne organizácie financujúce výskum, univerzity, výskumné organizácie, nadácie

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 1: Zdravie; Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír; Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Partnerstvo nadväzuje na JPI on AMR, ERA-NET EXEDERA, One Health Joint Programme Cofund.

VÝZVY

 • 25 Jun 202410 Oct 2024

  IHI call 8

  Uzávierka prvého kola je 10. 10. 2024.

Ďalšie výzvy

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

No events found matching the criteria.

Ďalšie podujatia