Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Support to Security Research and Innovation (HORIZON-CL3-2024-SSRI-01)Dátum otvorenia: 27. 06. 2024 00:00

Uzávierka: 20. 11. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL3-2024-SSRI-01

Rozpočet: 16,5 mil. €

Kontaktná osoba: Marta Kollárová
Výzva: Podpora výskumu a inovácií v oblasti bezpečnosti 2024 – HORIZON-CL3-2024-SSRI-01

Oblasť výzvy: Zvýšené zavádzanie inovácií

Výzva má za cieľ dosiahnuť efektívnejší a účinnejší rozvoj kapacít EÚ v oblasti civilnej bezpečnosti založený na dôkazoch a poznatkoch, ktorý je založený na silnejšom, systematickejšom a analytickom cykle výskumu a inovácií v oblasti bezpečnosti, ďalej to má byť intenzívnejšia spolupráca medzi aktérmi na trhu dopytu a ponuky, a to aj s aktérmi z iných oblastí, podporuje rýchlu industrializáciu, komercializáciu, prijímanie a zavádzanie úspešných výsledkov výskumu v oblasti bezpečnosti a posilňuje konkurencieschopnosť a odolnosť bezpečnostnej technológie a priemyselnej základne EÚ a zabezpečuje bezpečnosť dodávok produktov EÚ v kritických oblastiach bezpečnosti a nakoniec aj samotné zvýšené znalosti a hodnota výskumu a inovácií v prierezových otázkach.

Pod uvedenou výzvou boli otvorené nasledovné témy:

HORIZON-CL3-2024-SSRI-01-01 Demand-led innovation through public procurement PCP

HORIZON-CL3-2024-SSRI-01-02 Accelerating uptake through open proposals for advanced SME innovation

 

Témy výzvy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 20. novembra 2024.

V tejto výzve je jedna téma PCP a jedna je IA.

Dôležité dokumenty k výzve:
Aktualizovaný pracovný program pre Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť (17. apríl 2024) (Work Programme 2023-2025)
Všeobecné prílohy k pracovnému programu Horizont Európa – General Annexes

Nerobte zbytočné chyby pri podávaní žiadostí

 

Kontakt: Národný kontaktný bod v SR