Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Strengthened Security Research and Innovation 2022Dátum otvorenia: 30. 06. 2022 00:00

Uzávierka: 23. 11. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL3-2022-SSRI-01

Rozpočet: 9 500 000
Cieľ tejto výzvy bol navrhnutý tak, aby slúžil rovnako všetkým očakávaným dopadom klastra 3. Výskum v rámci tohto klastra prispeje k zvýšeniu dopadu všetkých aktivít realizovaných v celom bezpečnostnom ekosystéme EÚ a prispeje k plneniu jeho základných hodnôt: zabezpečiť, aby sa výskum a inovácie v oblasti bezpečnosti naďalej zameriavali na potenciálne konečné využitie jeho výsledkov; prispieť k plánovaniu EÚ bezpečnostných spôsobilostí; zabezpečiť rozvoj bezpečnostných technológií, ktoré sú spoločensky prijateľné; zabezpečiť úspešnú industrializáciu, komercializáciu, akvizíciu a zavádzanie úspešných výsledkov výskumu a inovácií; zabezpečiť autonómiu EÚ a technologickú suverenitu v kritických bezpečnostných oblastiach prispievaním ku konkurencieschopnejšej a odolnejšej priemyselnej a technologickej základni EÚ.

Zatiaľ čo ostatné výzvy pracovného programu klaster 3 ponúkajú financovanie výskumných a inovačných riešení zameraných na špecifické bezpečnostné hrozby, cieľ tejto výzvy je vytvoriť nástroje, ktoré pomôžu priblížiť tieto riešenia na trh.

Témy výzvy:

HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-01: Increased foresight capacity for security

HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-02: Knowledge Networks for security Research & Innovation

HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-03: Stronger grounds for pre -commercial procurement of innovative security technologies

HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-04: Social innovations as enablers of security solutions and increased security perception

Text výzvy

Záznam z informačného dňa EK k aktuálne otvoreným výzvam

Kontakt v SR

Zdroj: EK, 11.7.2022, peb