Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Resilient InfrastructureDátum otvorenia: 30. 06. 2021 00:00

Uzávierka: 23. 11. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL3-2021-INFRA-01

Rozpočet: 20 000 000

Kontaktná osoba: 18
Cieľom tejto destinácie je formou vedecko-výskumných a inovačných projektov podporiť ochranu európskych infraštruktúr, čo umožní verejným a súkromným subjektom čeliť súčasným a vznikajúcim hrozbám. Stratégia bezpečnostnej únie definuje ochranu kritických infraštruktúr ako jednu z hlavných priorít EÚ a jej členských štátov na nasledujúce roky. Osobitný dôraz kladie na rastúcu vzájomnú prepojenosť infraštruktúr a na nové komplexné hrozby: technologické trendy ako použitie umelej inteligencie, rýchly vývoj sofistikovaných bezpilotných prostriedkov, vplyv prírodných a človekom spôsobených katastrof, významné hrozby ako napr. pandémia COVID-19 a iné neočakávané udalosti. Pripravenosť a ochrana infraštruktúry je technologicky náročná, je ovplyvnená rôznymi globálnymi trendami a z tohto dôvodu je potrebné ju podporovať cieleným bezpečnostným výskumom.

HORIZON-CL3-2021-INFRA-01-01: European infrastructures and their autonomy safeguarded against systemic risks

HORIZON-CL3-2021-INFRA-01-02: Ensured infrastructure resilience in case of Pandemics

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Peter Beňo

Zdroj: F&T OP, zverejnené 25.6.2021, peb