Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Resilient Infrastructure (HORIZON-CL3-2024-INFRA-01)Dátum otvorenia: 27. 06. 2024 00:00

Uzávierka: 20. 11. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL3-2024-INFRA-01

Rozpočet: 16 mil. €

Kontaktná osoba: Marta Kollárová
Výzva: Odolná infraštruktúra 2024 – HORIZON-CL3-2024-INFRA-01

  • Oblasti výzvy:
    Lepšia pripravenosť a reakcia na rozsiahle narušenia európskych infraštruktúr
    Odolné a bezpečné mestské oblasti a smart cities

Výzva má za cieľ zaistiť odolnosť rozsiahlych prepojených systémových infraštruktúr a subjektov, ktoré ich prevádzkujú, v prípade komplexných útokov, pandémií, prírodných a človekom spôsobených katastrôf alebo vplyvov zmeny klímy, ďalej sa majú dosiahnuť modernizované systémy odolnosti prevádzkovateľov a ochrany kritickej infraštruktúry, ktoré umožnia rýchlu, účinnú, bezpečnú a spoľahlivú reakciu na komplexné hrozby a výzvy bez podstatného ľudského zásahu a lepšie posúdenie rizík zabezpečujúce odolnosť a otvorenú strategickú autonómiu európskych infraštruktúr, odolné a bezpečné inteligentné mestá, ktoré budú chránené s využitím poznatkov získaných z ochrany kritických infraštruktúr a systémov.

Pod uvedenou výzvou boli otvorené nasledovné témy:

HORIZON-CL3-2024-INFRA-01-01 Open Topic
HORIZON-CL3-2024-INFRA-01-02 Resilient and secure urban planning and new tools for EU territorial entities
HORIZON-CL3-2024-INFRA-01-03 Advanced real-time data analysis used for infrastructure resilience

Všetky témy tejto výzvy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 20. novembra 2024.
Konkrétne v tejto výzve sú dve témy IA a jedna je RIA

Dôležité dokumenty k výzve:

Aktualizovaný pracovný program pre Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť (17. apríl 2024) (Work Programme 2023-2025)
Všeobecné prílohy k pracovnému programu Horizont Európa – General Annexes

Nerobte zbytočné chyby pri podávaní žiadostí

 

Kontakt: Národný kontaktný bod na SR