Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Research and Innovation actions in support of the implementation of the Adaptation to Climate Change Mission (HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01)Dátum otvorenia: 12. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 27. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01

Rozpočet: 115 315 382

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
V roku 2022 bude výzva HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01 podporovať vývoj a testovanie riešení zameraných na jeden alebo viacero systémov, ktoré sú definované v Implementačnom pláne misie (Mission Implementation Plan). Tieto systémy boli pri vzniku misie označené za kľúčové pre budovanie odolnosti voči zmene klímy. Výzva podporí rozvoj vyváženého portfólia riešení pre rôzne klimatické riziká a rôzne biogeografické regióny, ako ich definovala Európska environmentálna agentúra (EEA). Misia poskytne najnovšie poznatky a identifikuje kľúčové nedostatky v oblasti podmienok umožňujúcich budovanie odolnosti voči zmene klímy vo všetkých fázach (plánovanie, reakcia, adaptácia). Pôjde o začlenenie digitálnych technológií do monitorovania, modelovania a simulácie klimatických rizík, uvoľnenie finančných zdrojov na zlepšenie financovateľnosti adaptačných riešení, definovanie osvedčených postupov pri poskytovaní poistných produktov (climate-relevant insurance products), vrátane finančných nástrojov na riadenie dočasných rizík (market or climate-induced temporary risks) a využitie nových inovatívnych prístupov pre transfer klimatických rizík na subjekty z poisťovacieho sektora.

Témy výzvy:

téma typ projektu rozpočet na tému v v mil. EUR odporúčaný rozpočet na projekt v mil. EUR predpokladaný počet podporených projektov
HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-01 RIA 6.00 2.00 – 3.00 2
HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-02 RIA 6.00 5.00 – 6.00 1
HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-03 RIA 6.00 2.00 – 3.00 2
HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-04 RIA 6.00 5.00 – 6.00 1
HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-05 RIA 3.00 2.00 – 3.00 1
HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06 IA 88.32 12.00 – 20.00 5

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 2 – 20 mil. EUR v závislosti od témy.

Typ projektov: 5 x RIA a 1 x IA

Predpokladaný počet podporených projektov v rámci výzvy: 12

Aktualizovaný Pracovný program 2021-2022 pre oblasť misií

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: F&T OP, 11.5.2022