Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Fighting Crime and Terrorism (HORIZON-CL3-2024-FCT-01)Dátum otvorenia: 27. 06. 2024 00:00

Uzávierka: 20. 11. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL3-2024-FCT-01

Rozpočet: 41,7 mil. €

Kontaktná osoba: Marta Kollárová
Výzva: Boj proti trestnej činnosti a terorizmu – HORIZON-CL3-2024-FCT-01

Oblasti výzvy:

Moderná informačná analýza pre účely efektívneho boja proti kriminalite a terorizmu s využitím nových technológií.
Zlepšená kriminalistika a zákonné zhromažďovanie dôkazov.
Posilnená prevencia, odhaľovanie a odrádzanie od spoločenského správania, ktoré súvisí s rôznymi formami trestnej činnosti.
Zvýšená bezpečnosť občanov pred terorizmom zameraná aj na verejné priestranstvá.
Bezpečnejší kybernetický priestor pre občanov prostredníctvom dôslednej prevencie a ochrana pred počítačovou kriminalitou.

Táto výzva má dosiahnuť novú modernú analýzu informácií pre policajné orgány, ktorá im umožní účinne bojovať proti zločincom a teroristom využívajúcim nové technológie; zdokonalenie dôkazovej analýzy a zhromažďovania zákonných dôkazov, lepšiu prevencia, odhaľovanie a odstrašovanie od spoločenských problémov súvisiacich s rôznymi formami trestnej činnosti vrátane počítačovej kriminality a terorizmu, ďalej sa počíta, že sa zvýši bezpečnosť občanov pred terorizmom, a to aj na verejných priestranstvách, zlepší sa spravodajstvo na posilnenie prevencie, odhaľovania a odrádzania od rôznych foriem organizovanej trestnej činnosti a bude zabezpečený bezpečnejší kybernetický priestor pre občanov.

Pod uvedenou výzvou boli otvorené nasledovné témy:
HORIZON-CL3-2024-FCT-01-01 Mitigating new threats and adapting investigation strategies in the era of Internet of Things
HORIZON-CL3-2024-FCT-01-02 Open topic
HORIZON-CL3-2024-FCT-01-03 Lawful evidence collection in online child sexual abuse investigations, including undercover
HORIZON-CL3-2024-FCT-01-04 Radicalisation and gender
HORIZON-CL3-2024-FCT-01-05 Combating hate speech online and offline
HORIZON-CL3-2024-FCT-01-06 Open Topic
HORIZON-CL3-2024-FCT-01-07 CBRN-E detection capacities in small architecture
HORIZON-CL3-2024-FCT-01-08 Tracing of cryptocurrencies transactions related to criminal purposes

Všetky témy tejto výzvy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 20. novembra 2024.
Konkrétne v tejto výzve sú šesť témy RIA a dve sú IA.

Dôležité dokumenty k výzve:

Aktualizovaný pracovný program pre Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť (17. apríl 2024) (Work Programme 2023-2025)
Všeobecné prílohy k pracovnému programu Horizont Európa – General Annexes

Nerobte zbytočné chyby pri podávaní žiadostí

 

Kontakt: Národný kontaktný bod v SR