Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Pathfinder ChallengesDátum otvorenia: 15. 06. 2021 00:00

Uzávierka: 27. 10. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01

Rozpočet: 132 mil.

Kontaktná osoba: 17
EIC Pathfinder je zameraný na podporu prelomového kolaboratívneho základného výskumu s vysokým potenciálom vzniku novej, trhovo úspešnej prelomovej technológie. Vyhlasuje netematické (Open) ako aj tematické výzvy (Challenges).

V roku 2021 otvára tieto tematické výzvy:

Awareness inside: čo sa zmení, ak systémy budú mať svoje vedomie? Čo bude jeho pridanou hodnotou, napr. čo sa týka výkonu, flexibility, či používateľskej skúsenosti? Táto výzva hľadá teoretické a technologické odpovede na tieto otázky, napr. od nových konceptov vedomia, ktoré sú aplikovateľné na systémy či podobné technológie, či implikácií ako je možné ho zmerať a zostrojiť. Táto výzva v prípade úspechu zásadne zmení spôsob využívania technológií.

Tools to measure and stimulate activity in brain tissue: táto výzva má za cieľ vyvinúť nové diagnostické a terapeutické technológie využívajúc jedinečné príležitosti, ktoré ponúka nedávny technologický rozvoj (napr. mikroelektronika alebo neinvazívne zobrazovanie) ako aj rapídny pokrok v pochopení vzťahu medzi elektrickými signálmi v centrálnej a periférnej nervovej sústave a poruchami, ktoré majú dopad na pacientov.

Emerging technologies in cell and gene therapy: bunková a génová terapia (CGT) je vysoko konkurenčná oblasť plná výziev a prekážok. Cieľom tejto výzvy je posilniť konkurencieschopnosť a udržateľnosť európskych konzorcií, start-upov a spin-offov v kritických fázach na ceste od objavu k výrobe. Hľadá nové technologické riešenia a/alebo prelomové koncepty, ktoré idú ďaleko za súčasné najmodernejšie technológie. Vítané sú tak návrhy týkajúce sa ako aj netýkajúce sa špecifických ochorení.

Novel routes to green hydrogen production: pre dosiahnutie európskych zelených ambícií bude zelený vodík kľúčový. Táto výzva sa zameriava na nové spôsoby výroby zeleného vodíka v rôznej miere (od malej až po veľkú), ktoré sú celkom založené na obnoviteľných zdrojoch a netoxických a nekritických surovinách. Riešenia by tiež mali do seba zahrnúť možnosti párovania a integrácie systémov medzi odvetviami a uľahčiť implementáciu princípov obehového hospodárstva, eventuálne s koprodukciou dekarbonizovaných chemikálií.

Engineered living materials: táto výzva sa snaží o využitie potenciálu prírody vyrábať hmotu. Cieli na nové technológie a platformy pre výrobu živých materiálov na požiadanie s prediktívnymi dynamickými funkciami, tvarmi a množstvami. Výskumné tímy prepájajúce syntetickú biológiu, materiálové a riadiace inžinierstvo, umelú inteligenciu, morfogenézu ako aj etické, právne a spoločenské aspekty budú mať za úlohu vytvoriť v kontrolovanom režime minimálne dva rôzne živé materiály (napr. s rôznymi aplikáciami, mierou a kompozíciou buniek).

Každá z tém má svojho sprievodcu, v ktorom je bližšie popísaná (tzv. Challenge guide) a ktorý je k dispozícii na web stránke každej výzvy. V tematických výzvach EIC Pathfinder môže o podporu žiadať buď konzorcium alebo aj žiadateľ jednotlivec. Podrobné podmienky sú špecifikované v každej z tém, ako aj v Pracovnom programe EIC. Projekty môžu žiadať o podporu do 4 mil. EUR, pričom majú nárok na úhradu 100% oprávnených nákladov. EIC Pathfinder Challenges financuje aktivity základného výskumu od TRL 2 až po TRL 4.

Viac informácií o schéme EIC Pathfinder je k dispozícii v sekcii Európska rada pre inovácie.

Kontakt pre viac informácií.