Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Disaster-Resilient Society (HORIZON-CL3-2024-DRS-01)Dátum otvorenia: 27. 06. 2024 00:00

Uzávierka: 20. 11. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL3-2024-DRS-01

Rozpočet: 30 mil. €

Kontaktná osoba: Marta Kollárová
Výzva – Spoločnosť odolná katastrofám 2024 – HORIZON-CL3-2024-DRS-01

Oblasti výzvy:

  • Zlepšené riadenie katastrofických rizík a ich prevencia a minimalizácia.
  • Zlepšená harmonizácia a štandardizácia v oblastiach krízového riadenia a v oblasti chemických, biologických, rádiologických a nukleárnych prvkov a výbušnín (CBRN-E).
  • Posilnenie kapacít respondentov prvej a druhej reakcie.

Výzva má za cieľ lepšie využívanie najnovších vedeckých výsledkov a integrovaných technológií (napr. pozorovanie Zeme, zber údajov in situ, pokročilé modelovanie, umelá inteligencia) na lepšie pochopenie nebezpečenstiev na zlepšenie nástrojov prevencie, pripravenosti na zmiernenie, reakcie a obnovy, tiež má ísť o lepšie pochopenie a zlepšenie vedomostí a situačného povedomia o rizikách súvisiacich s katastrofami zo strany občanov, ďalej má byť účinnejšia medzi sektorová, medziodborová (vrátane SSH) a cezhraničná koordinácia cyklu riadenia a správy rizík katastrof (od vedeckého výskumu cez prevenciu, pripravenosť až po zmiernenie, reakciu a obnovu vrátane prenosu poznatkov a informovanosti o inovatívnych riešeniach) od medzinárodnej až po miestnu úroveň.

Pod uvedenou výzvou boli otvorené nasledovné témy:

HORIZON-CL3-2024-DRS-01-01 Prevention, detection, response and mitigation of chemical, biological and radiological threats to agricultural production, feed and food processing, distribution and consumption
HORIZON-CL3-2024-DRS-01-02 Open Topic
HORIZON-CL3-2024-DRS-01-03 Harmonised / Standard protocols for the implementation of alert and impact forecasting systems as well as transnational emergency management in the areas of high-impact weather / climatic and geological disasters
HORIZON-CL3-2024-DRS-01-04 Hi-tech capacities for crisis response and recovery after a natural-technological (NaTech) disaster
HORIZON-CL3-2024-DRS-01-05 Cost-effective sustainable technologies and crisis management strategies for RN large-scale protection of population and infrastructures after a nuclear blast or nuclear facility incident

Všetky témy tejto výzvy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 20. novembra 2024.
Konkrétne v tejto výzve je jedna RIA a štyri sú IA.

Dôležité dokumenty k výzve:
Aktualizovaný pracovný program pre Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť (17. apríl 2024) (Work Programme 2023-2025)
Všeobecné prílohy k pracovnému programu Horizont Európa – General Annexes

Nerobte zbytočné chyby pri podávaní žiadostí

 

Kontakt: Národný  kontaktný bod v SR