Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Európske partnerstvá predstavujú v rámci programu Horizont Európa kľúčové prístupy. Doplňujú existujúce politické rámce riešením globálnych výziev a priorít EÚ vyžadujúcich si kritické množstvo a dlhodobú víziu, na ktorej sa dohodli a ku ktorej sa zaviazali príslušné odvetvia. Výzvy v oblasti zmeny klímy a životného prostredia, dosiahnutia technologického vedúceho postavenia Európy a otvorenej strategickej autonómie, ako aj v oblasti zabezpečenia udržateľnej a inkluzívnej obnovy, si vyžadujú nasmerovanie nejednotného úsilia v oblasti výskumu a inovácií ku spoločnej vízii v súvislosti s požadovaným procesom transformácie.

 

S klastrom 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie priamo súvisia nasledovné partnerstvá a iniciatívy ako kandidáti na európske partnerstvá:

European Partnership for Accelerating Farming Systems Transition: Agroecology living labs and research infrastructures

 

Cieľom partnerstva je štruktúrovať a podporovať sieť živých laboratórií a výskumných infraštruktúr, ktoré urýchlia prechod na agroekológiu v celej Európe. Poskytne priestor pre dlhodobé experimentovanie s viacerými zainteresovanými stranami a v reálnom živote špecifické pre danú lokalitu a poskytne postupy pripravené na prijatie, ktoré podporia poľnohospodárov pri pochopení a vykonávaní agroekologických postupov v rozsahu potrebnom na dosiahnutie pozitívnych hospodárskych, environmentálnych a sociálnych vplyvov.

 

Do roku 2030 bude ekosystém okolo agroekológie lepšie prepojený na úrovni EÚ, poznatky o agroekologických procesoch posilnia agroekológiu poľnohospodárov a životného prostredia a zlepší sa sociálna výkonnosť poľnohospodárstva.

 

Partnerstvo je naplánované pre pracovný program na rok 2023/2024.

 

Typ partnerstva: Spoločne financované

Partnermi môžu byť: Národné/regionálne/lokálne verejné orgány, entity financujúce výskum (verejný sektor)

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: nové partnerstvo, budujúce na výsledkoch a spolupracujúce s prebiehajúcimi iniciatívami ako FACCE-JPI, ERA-NET Core Organic a EJP Soils.

European Partnership for Animal Health and Welfare

 

Cieľom partnerstva je poskytovať kľúčové poznatky, služby a produkty s cieľom výrazne zlepšiť kontrolu infekčných chorôb zvierat a dobrých životných podmienok zvierat koordinovaným spôsobom, ktorý udrží živočíšnu výrobu a ochráni verejné zdravie. Bude zahŕňať referenčné laboratóriá, financujúce agentúry a spolupracovať so súkromným sektorom.

 

Do roku 2030 sa programy budú ďalej zosúlaďovať.  Výskumný a inovačný ekosystém v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat bude silnejší a zlepší sa pripravenosť , nájdu sa ďalšie riešenia na prevenciu, odhaľovanie a reakciu na infekčné choroby zvierat, boj proti antimikrobiálnej rezistencii a zlepšenie životných podmienok zvierat.

 

Partnerstvo je naplánované pre pracovný program na rok 2023/2024.

 

Typ partnerstva: Spoločne financované

Partnermi môžu byť: Entity finacujúce výskum na národnej/regionálnej úrovni, eventuálne priemysel (musí byť potvrdené)

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: partnestvo bude stavať na sieti ERA-NET ICRAD a predchádzajúcich sieťach ERA-NET (EMIDA, ANIHWA) a sčasti aj na EJP One Health; prepojenie s medzinárodným výskumným konzorciom STAR-IDAZ

European Partnership: Agriculture of Data

Partnerstvo podporí udržateľné poľnohospodárstvo v EÚ, monitorovanie a vykonávanie politík pomocou digitálnych a dátových technológií pri pozorovaní životného prostredia.

 

Bude vytvárať súbory a informácie kombináciou dát z geopriestorového pozorovania a pozorovania zeme a bude využívať dátové technológie pre poľnohospodárstvo s cieľom umožniť efektívnejšiu, ekologickejšiu a ziskovejšiu výrobu a posilniť monitorovacie kapacity vo všetkých oblastiach politiky.

 

Partnerstvo je naplánované pre pracovný program na rok 2023/2024.

 

Typ partnerstva: Spoločne financované

Partnermi môžu byť: Členské štáty (ministerstvá, entity financujúce výskum, agentúry)

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: nie je, ide o novú iniciatívu

Biodiverzita je základom života na Zemi. Napriek tomu sa stráca bezprecedentným tempom. Navrátenie biodiverzity a služieb, ktoré poskytuje, na cestu obnovy je zložité a vyžaduje si hlboké systémové zmeny v politike, spoločnosti a hospodárstve. V tejto súvislosti sú potrebné praktické poznatky o tom, ako príroda funguje a ako možno chrániť jej hodnoty a prínosy. Preto 74 tvorcov výskumných programov, financovateľov a aktérov environmentálnej politiky z 37 krajín spojilo svoje sily s Európskou komisiou a vytvorili Európske partnerstvo pre biodiverzitu.

Sumárne informácie nájdete v dokumente Executive summary.

Biodiversa+  sa sústreďuje na nasledovné ciele:

  • plánovať a podporovať výskum a inovácie v oblasti biodiverzity prostredníctvom spoločnej stratégie, každoročných spoločných výziev na predkladanie výskumných projektov a činností zameraných na budovanie kapacít,
  • vytvoriť sieť harmonizovaných systémov na zlepšenie monitorovania biodiverzity a ekosystémových služieb v celej Európe,
  • prispievať k špičkovým poznatkom o zavádzaní riešení založených na prírode a oceňovaní biodiverzity v súkromnom sektore,
  • zabezpečiť účinnú vedecky podloženú podporu pre tvorbu a implementáciu politík v Európe,
  • posilniť európsky výskum biodiverzity v globálnom kontexte.

 

Partnerstvo ako zastrešujúca platforma bude spájať národné, miestne a európske výskumné a inovačné programy a kombinovať zdroje na podporu návratu biodiverzity v Európe na ceste obnovy do roku 2030.

Spolu so zainteresovanými stranami bude rozvíjať multidisciplinárne výskumné a inovačné programy, vytvorí európsku sieť harmonizovaných observatórií na monitorovanie biodiverzity a zavedie celú paletu aktivít pre zvýšenie relevantnosti, vplyvu a viditeľnosti výskumu a inovácií EÚ pri riešení krízy biodiverzity v súlade so stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030.

Projekt s názvom The European Biodiversity Partnership pod akronymom Biodiversa-plus budeme sledovať  84 mesiacov. Oficiálne zahájenie sa konalo 17. – 18. novembra 2021Program podujatia a viac informácií na stránke Biodiversa.

Biodiversa+,nov21,nakh

Typ partnerstva: Spolufinancované

Partnermi môžu byť: Národné ministerstvá – zodpovedné za výskum a životné prostredie, entity financujúce výskum (verejný sektor)

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Výzva / téma: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02-01 – European partnership rescuing biodiversity to safeguard life on Earth

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Nadväzuje na sieť ERA-NET s 3 samostatnými ERA-NET Co-fund sieťami fungujúcimi v rámci programu Horizont 2020.

European Partnership for a Climate Neutral, Sustainable and Productive Blue Economy

 

Partnerstvo sa zameria na ciele politiky Čistá planéta pre všetkýchEurópska zelená dohoda a Modré politiky EÚ ku klimaticky neutrálnemu, udržateľnému a produktívnemu modrému hospodárstvu.

 

Bude podporovať digitálne technológie, pozorovania, obehové hospodárstvo, riadenie založené na ekosystémoch a energiu z obnoviteľných zdrojov. Podporí zosúladenie regionálnych, národných a európskych výskumných a inovačných programov, ktoré kombinujú finančné a materiálne zdroje, infraštruktúry, na základe nadnárodných výskumných iniciatív v morských oblastiach.

Výzva / témaHORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01– Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal

Téma HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-02European Partnership for a climate neutral, sustainable and productive Blue Economy má  plánovanú uzáierku 15.2.2022

Partnerstvo je naplánované pre pracovný program na rok 2021/2022.

 

Typ partnerstva: Spoločne financované

Partnermi môžu byť: Národné ministerstvá – zodpovedné za výskum, inovácie a životné prostredie, entity financujúce výskum (verejný sektor)

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Nadväzuje na všetky predchádzajúce relevantné partnerstvá (BONUS Art.185, MARTERA, BlueMed,JPI Oceans, Black Sea CONNECT, JPI Climate, JPI Healthy Food)

European Partnership for Safe and Sustainable Food Systems for People, Planet and Climate

Partnerstvo bude platformou, ktorá podporí prechod na udržateľné potravinové systémy, ponúkne riešenia pre stratégiu „Z farmy na stôl“ prepojením národných, regionálnych a európskych výskumných a inovačných programov a aktérov v oblasti potravinových systémov. Podporí zosúladenie, investície, spoločenský význam, vplyv, prístup a viditeľnosť výskumu.

 

Výzva / témaHORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01 Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Dealbola uzavretá 6. októbra 2021.

V rámci témy HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-03 Preparatory action for the Horizon Europe Food System Partnership boli predložené 2 návrhy.

Predpokladá sa, že výsledky hodnotenia budú žiadateľom oznámené koncom januára 2022.

Partnerstvo je naplánované pre pracovný program na rok 2023/2024.

 

Typ partnerstva: Spolufinancované

Partnermi môžu byť: Národné ministerstvá – zodpovedné za výskum, inovácie a poľnohospodárstvo, entity financujúce výskum (verejný sektor)

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Nové partnerstvo budujúce na práci viacerých partnerstiev v rámci verejného sektora (JPI FACCE, JPI HDHL a JPI Oceans, siete ERA-NET, PRIMA)

European Partnership Water4All – Water Security for the Planet

Partnerstvo je výsledkom výzvy 2021, keď bol v rámci témy HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-02 European Partnership Water Security for the Planet (Water4All) schválený 1 predložený návrh. Partnerstvo Water4All spája 78 partnerov z 31 krajín v konzorciu, ktoré začalo svoje aktivity 1. júna 2022 a bude pokračovať do 31. mája 2029. Informácie o projekte nájdete na stránke projektu ale aj na CORDISe.

 

 

Typ partnerstva: Spolufinancované

Partnermi môžu byť: Národné/regionálne entity financujúce výskum, verejný sektor ako primárni partneri, možná asociácia ďalších aktérov z výskumnej a hospodárskej oblasti

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Buduje na práci JPI Water, EIP Water a Water Europe Technology Platform

European Partnership for a Circular Bio-based Europe – Európske partnerstvo pre obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály

 

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály – CBE JU predstavuje Partnerstvo Európskej únie a Konzorcia pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BIC) v hodnote 2 miliárd EUR a nadviaže na úspechy svojho predchodcu BBI JU a podporí konkurencieschopný obehový priemysel na báze biologických materiálov.

Cieľom partnerstva je rozvíjať a rozširovať udržateľné získavanie biomasy a jej premenu na výrobky z biologických materiálov, a to zameraním sa na viacstupňové spracovanie v biorafinériách a uplatňovaním prístupov obehového hospodárstva, ako je využitie biologického odpadu zo sektorov poľnohospodárstva, priemyslu a miest. Okrem toho je cieľom partnerstva podporiť zavádzanie inovácií využívajúcich biologické materiály na regionálnej úrovni za aktívnej účasti miestnych subjektov a s cieľom oživenia vidieckych, pobrežných a okrajových regiónov.

 

CBE JU je program, ktorý stavia na dosiahnutých výsledkoch predchodcov a rieši ich nedostatky. V súlade s odporúčaniami by mal zapájať širšiu škálu zainteresovaných strán vrátane primárnych odvetví (poľnohospodárstvo, akvakultúra, rybárstvo a lesné hospodárstvo), ako aj poskytovateľov odpadových, zvyškových a vedľajších tokov, regionálnych orgánov a investorov s cieľom predchádzať zlyhaniam trhu a neudržateľným postupom využívajúcim biologické materiály. Aby dosiahol  svoje ciele mal by financovať len projekty, ktoré dodržiavajú zásady obehovosti, udržateľnosti a planetárnych medzí.

CBE JU by mal vytvoriť skupiny na zavádzanie, ktoré by mali slúžiť ako poradné orgány a aktívne sa zúčastňovať na strategických rokovaniach, na ktorých sa stanovujú programy partnerstva. Je kľúčové zapájať tieto poradné orgány do štruktúr riadenia s cieľom zabezpečiť širšiu účasť a vyššiu mieru súkromných investícií do odvetvia obehového hospodárstva využívajúceho biologické materiály. Skupiny na zavádzanie by mali poskytovať najmä podporu v rámci strategických zasadnutí správnej rady, na ktorých spoločne zasadajú poprední predstavitelia priemyslu, zástupcovia zainteresovaných strán a zástupcovia Komisie na vysokej úrovni so stálou správnou radou, aby rokovali a stanovovali strategické smerovanie partnerstva.

Toto partnerstvo významne prispeje k cieľom v oblasti klímy do roku 2030, čím pripraví pôdu pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a zvyšuje udržateľnosť a obehovosť výroby a spotrebných systémov v súlade s Európskou zelenou dohodou.

 

Zakladajúci partneri  CBE JU, t.j.  Európska komisia v mene Európskej únie a Konzorcium pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BIC) nominovali členov správnej rady, ktorá sa prvýkrát zíde v polovici decembra.

Správna rada CBE JU je hlavným rozhodovacím orgánom. Správna rada tvorí rovnaký počet zástupcov z Európskej únie a BIC. Okrem iných úloh dohliada na plnenie ročného pracovného programu a rozpočtu a schvaľuje výročný pracovný program a správu o činnosti.

  • Predseda správnej rady: John BELL, riaditeľ pre zdravú planétu, GR RTD
  • Podpredseda správnej rady: Mat QUAEDVLIEG, Manufacturing SFPE, podpredseda pre strategické obchodné projekty, Sappi

Viac informácií o správnej rade, jej členoch a činnosti nájdete na stránke CBE JU.

 

Poradné orgány spoločného podniku CBE:

 

Na základe schváleného Strategického programu výskumu a inovácií (SRIA) a konzultácií sa schvaľuje pracovný program CBE JU a otvárajú výzvy spoločného podniku CBE na predkladanie návrhov projektov.

 

Typ partnerstva: Inštitucionálne podľa článku 187 ZFEÚ

Právny základ čl. 187 ZFEÚ vyžaduje, prípravu a prijatie návrhu Komisie a rozhodnutie Rady EÚ. V súlade s touto požiadavkou bolo schválené NARIADENIE RADY (EÚ) 2021/2085, ktorým sa zriaďujú spoločné podniky v rámci programu Horizont Európa a zrušujú nariadenia (ES) č. 219/2007, (EÚ) č. 557/2014, (EÚ) č. 558/2014, (EÚ) č. 559/2014, (EÚ) č. 560/2014, (EÚ) č. 561/2014 a (EÚ) č. 642/2014. Toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku EÚ 30.11.2021.

Partnermi môžu byť: Priemyselný sektor vrátane primárnych producentov biomasy, regionálne autority, akademický sektor

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Nadväzuje na partnerstvo BBI JU

VÝZVY

Ďalšie výzvy

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

No events found matching the criteria.

Ďalšie podujatia