Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Misia: Dohoda o pôde pre Európu

Dohoda o pôde pre Európu

Misia „Dohoda o pôde pre Európu“ je ambiciózny, inovatívny nástroj, ktorý Európska komisia spustila v roku 2021 s cieľom urýchliť vývoj a rozsiahle zavádzanie riešení pre trvalo udržateľné hospodárenie s pôdou a pôdou ako súčasť širšej ekologickej transformácie. Spolu so stratégiou pre pôdu, pripravovaným zákonom o zdraví pôdy, Európskym observatóriom pôdy a klimatickými politikami (napríklad pre uhlíkové poľnohospodárstvo) je misia súčasťou silného rámca na ochranu pôdy v EÚ. Misia má svoje korene vo výskumnom a inovačnom programe EÚ Horizont Európa a slúži ako mechanizmus na zlepšenie synergií s inými programami EÚ, ako je napríklad spoločná poľnohospodárska politika, a na spojenie so zainteresovanými stranami v členských štátoch, pridružených krajinách EÚ a globálnych partneroch.

Do roku 2030 bude v každej krajine EÚ najmenej 75 % všetkých pôd zdravých a poskytovať základné služby nevyhnutné pre náš život.

Prečo je to dôležité? Život na Zemi závisí od zdravej pôdy. Pôda, po ktorej chodíme, je živým organizmom – je domovom pre mnohé fascinujúce druhy rastlín a zvierat, ktorých neviditeľná interakcia zaisťuje náš blahobyt a blahobyt našej planéty. V niektorých pôdach žije viac organizmov ako ľudí na našej planéte (približne 10 miliárd). Pôda nám dáva výživné potraviny či iné produkty a spolu s čistou vodou a prosperujúcimi biotopmi prispieva k biodiverzite. Zároveň môže pomôcť spomaliť zmenu klímy a zvýšiť našu odolnosť voči extrémnym klimatickým javom, akými sú suchá a povodne. Pôda zachováva naše kultúrne dedičstvo a je neoddeliteľným prvkom krajinných útvarov, ktoré si všetci ceníme. Jednoducho povedané: zdravá pôda nás i svet okolo nás drží pri živote.

My však tieto výhody považujeme za samozrejmé, a preto zdravie našich pôd zanedbávame. Rastúci dopyt po pôde na rozvoj miest a infraštruktúry nás pripravuje o tú najúrodnejšiu pôdu. Navyše neprimerané alebo neudržateľné využívanie pôdy a spôsob, akým nakladáme s odpadom, ovplyvňuje zdravie pôdy, a tým narúša jej schopnosť zabezpečovať životne dôležité služby. Zmena klímy zvyšuje tlak na zdravie pôdy.

Život na Zemi závisí od zdravej pôdy, ale tá je na celom svete ohrozená   

Pôda je základom 95 % našich potravín a ďalších dôležitých ekosystémových služieb, ako je čistá voda, biodiverzita a regulácia klímy. Avšak 60 – 70 % pôd v EÚ sa považuje za „nezdravé“, čo nás robí zraniteľnejšími voči potravinovej neistote a extrémnym poveternostným udalostiam.

 •  Približne 70 % poľnohospodárskej pôdy v EÚ vykazuje nadmerné množstvo živín, čo má nepriaznivý vplyv na kvalitu vody a biodiverzitu
 •  Približne 25 % pôdy v južnej, strednej a východnej Európe je vystavených vysokému alebo veľmi vysokému riziku dezertifikácie
 •  Náklady spojené s degradáciou pôdy v EÚ sa odhadujú na viac ako 50 miliárd EUR ročne


Misia bude spolupracovať s ľuďmi a vytvárať účinné partnerstvá naprieč sektormi a územiami s cieľom chrániť a obnovovať pôdu v Európe i mimo nej. Prispeje k cieľom Zelenej dohody týkajúcim sa udržateľného poľnohospodárstva, odolnosti voči zmene klímy, biodiverzity a nulového znečistenia.

Je čas konať, aby budúce generácie zdedili čistú, produktívnu a odolnú pôdu.

Dohoda o pôde pre Európu: 100 živých laboratórií a majákov, ktoré povedú k prechodu na zdravú pôdu

Misia

 • zapojí ľudí a vytvorí funkčné partnerstvá na ochranu a obnovu pôdy naprieč sektormi a územiami
 • prispeje k udržateľnému poľnohospodárstvu a lesníctvu, zdravým a bezpečným potravinovým systémom, odolnosti voči zmene klímy, biodiverzite, nulovému znečisťovaniu, živým vidieckym oblastiam a ďalším ambíciám Zelenej dohody
 • bude podporovať ambíciu EÚ byť lídrom v oblasti globálnych záväzkov, najmä cieľov udržateľného rozvoja


Cieľom misie je viesť transformáciu k zdravej pôde

 • financovaním ambiciózneho výskumného a inovačného programu so silným sociálno-vedným prvkom
 • zavedením efektívnej siete 100 živých laboratórií a majákov na spoluvytváranie poznatkov, testovanie riešení a demonštrovanie ich hodnoty v reálnych podmienkach
 • vytvorením harmonizovaného rámca pre monitorovanie pôdy v Európe
 • zvyšovaním povedomia ľudí o životne dôležitom význame pôdy


Zatiaľ čo predchádzajúce misie nás priviedli na Mesiac, „Starať sa o pôdu znamená starať sa o život“.  Misia nám pomôže bezpečne žiť na Zemi so zdravou pôdou!

Pracovný program 2023-2025, aktualizácia 17.4.2024

#MissionSoil  #SkBio

Mission soil platform

 • poskytuje informácie o  možnostiach zapojenia sa do aktivít misie
 • podporuje zavádzanie misie a súvisiacich činností v oblasti výskumu a inovácií
 • uľahčuje spoluprácu medzi projektmi financovanými v rámci misie Mission Soil 
 • zvyšuje povedomie o význame pôdy, výzvach, ktorým čelí, a riešeniach, ktoré existujú vďaka najnovším výsledkom výskumu.

Služby:

 kontaktné miesto a asistenčné pracovisko, ktoré odpovedá na žiadosti o informácie o misii a jej činnostiach;

– webová stránka s informáciami o projektoch  (projektové centrum misie), pokroku misie (informačný panel), možnostiach financovanianovinkách a podujatiach;

– činnosti a nástroje na podporu spolupráce medzi projektmi a komunitami Misie Pôda;

– organizácia každoročného podujatia Mission Soil;

– materiály pre komunikáciu, osvetu, zapojenie občanov a zainteresovaných strán;

– monitorovanie a podávanie správ o pokroku misie.

Platformu Mission Soil realizujú EcorysEcologic Institute a Ricardo na základe zmluvy o poskytovaní služieb REA/2022/OP/0001 financovanej Európskou úniou.

Jednou z piatich misií, ktoré spustila Európska komisia  je Dohoda o pôde pre Európu.

Hlavným cieľom tejto misie je vytvoriť 100 živých laboratórií a majákov, ktoré povedú k prechodu na zdravú pôdu, keďže „zhoršovanie kvality pôdy v EÚ v súčasnosti stojí viac ako 50 miliárd EUR ročne“.

Činnosti v rámci tejto misie:

 • na počiatočné financovanie projektov týkajúcich sa otázok pôdy v období 2021 – 23 (program Horizont Európa) pôjde 320 miliónov EUR,
 • prvá vlna živých laboratórií v regiónoch po celej Európe,
 • medzinárodné výskumné konzorcium pre sekvestráciu uhlíka v pôde a zriadenie koordinačnej platformy na dohľad nad sieťou 100 živých laboratórií a majákov
 • Európske inovačné partnerstvo – EIP-AGRI povedie kampaň o zdraví pôdy so zameraním na odvetvia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

Ďalšie informácie si stiahnite v informačnom prehľade.

Watch the recording – Záznam z informačného dňa EK  – sekcia A Soil Deal for Europe Mission 19.1.2020

 

EU Mission: A Soil Deal for Europe, 2021

Soil matters

Misia: Zdravé potraviny a pôda

VÝZVY

Ďalšie výzvy

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

No events found matching the criteria.

Ďalšie podujatia