Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Soil biodiversity and its contribution to ecosystem servicesDátum otvorenia: 12. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 27. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01

Rozpočet: 16 000 000

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-03Soil biodiversity and its contribution to ecosystem services – Research and Innovation Actions

Pôda podporuje poskytovanie celého radu ekosystémových služieb, ktoré sú nevyhnutné pre environmentálne, sociálne a hospodárske blaho ľudí. Mnohé z týchto služieb závisia od činností fascinujúcej a komplexnej siete pôdnych organizmov. Je potrebné ďalej preskúmať väzby medzi biodiverzitou pôdy, multifunkčnosťou pôdy a poskytovaním ekosystémových služieb. Je potrebné lepšie pochopiť celkovú organizáciu pôdnych organizmov a toho, ako tlaky a hnacie sily (vrátane ich interakcií) vyplývajúce z rôznych foriem využívania pôdy a zmeny klímy ovplyvňujú zloženie, funkcie, odolnosť a adaptačné kapacity pôdnej bioty a ich schopnosť podporovať viaceré ekosystémové služby.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal.

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 12.05.2022, nakh