Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Research and Innovation and other actions to support the implementation of mission A Soil Deal for EuropeDátum otvorenia: 17. 01. 2023 00:00

Uzávierka: 20. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2023-SOIL-01

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Otvorené témy výzvy:

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-01 Discovering the subsoil – RIA (MAA)

Aktivity majú prispieť k lepšiemu chápaniu a poznaniu súvislosti s ekosystémovými službami a mali by podporovať postupy, ktoré posilňujú zdravotný stav pôdneho podorničia v poľnohospodárstve, lesníctve a urbanizovaných oblastiach, ale I lokalitách ochrany prírody a v citlivej krajine.

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-02 Soil pollution processes – modelling and inclusion in advanced digital decision-support tools – RIA

Projekty by mali ukázať cestu k otvorenému prístupu, dhodobej udržateľnosti a prepojiteľnosti poznatkv a výstupov projektov prostredníctvom úzkej spolupráce S JRC a Pôdnem observatóriom EÚ.

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-03 Onsite digital technologies to monitor nutrients and chemical or biological stressors in soil and plants with relevance for food safety and nutrition – IA

Projekty by mali rozvíjať / vyvíjať digitálne technológie / aplikácie na analýzu živín, chemických a biologických kontaminantov (pôda aj potraviny), zisťovanie pôdnych parametrov v teréne dôležitých pre bezpečnosť potravín a výživu  vrátane prieskumného modelovania na kalibráciu a predpovedanie živín, mikroživín a kontaminantov vplývajúcich na kvalitu a bezpečnosť potravín

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-04 Innovations to prevent and combat desertification – IA

Projekty by mali syntetizovať a zhromažďovať dôkazy o príčinách a vplyvoch degradácie pôdy s využitím údajov č modelov za účelom zmiernenia tlakov na pôdu vedúcich k dezertifikácii, podporiť opatrenia na zmiernenie, či zvrátenie dezertifikácie, i dentifkovať a demonštrovať také postupy hospodárenia na pôde,  ktoré sú vhodné na boj proti dezertifikácii a udržiavajú ekosystémové služby a zabraňujú jej opúšťaniu.

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-05 Soil-friendly practices in horticulture, including alternative growing media – IA (MAA)

Návrhy by mali identifikovať, rozvíjať a podporovať záhradnícke postupy a výrobné systémy, ktoré zachovávajú alebo zlepšujú zdravie pôdy (alternatívne materiály ako náhrada rašeliny …) na zmiernenie stresu pôdy a posilnenie ekosystémových služieb, preukázať uskutočniteľnosť a ekonomickú životaschopnosť nových alternatív, vyvíjať / zlepšovať udržateľné postupy riadenia (zníženie vstupov).

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-06 Soils in spatial planning– RIA

Aktivity budú podporovať štruktúrovanejší prístup k udržateľnému manažmentu pôd, zachovanie ekosystémov vo vidieckych i urbanizovaných oblastiach (Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti a ďalšie stratégie Green Deal a prispievať k implementácii cestovnej mapy smerom smerujúc k tomu, aby nedochádzalo k žiadnemu čistému záberu pôdy a zníženej degradácia pôdy (stratégia EÚ pre pôdu).

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-07 Back to earth: bringing communities and citizens closer to soil – CSA (MAA)

Projekt by mal vytvoriť sieť relevantných aktérov a projektov na realizáciu aktivít a kampaní s cieľom vyzdvihnúť význam a hodnotu pôdy, zvýšiť povedomie o pôde a zmysluplne zapojiť občanov, financovať projekty a iniciatívy tretích strán – kultúrny a kreatívny priemysel, umelci, organizácie občianskej spoločnosti, odborníci na zapájanie občanov, verené orgány spolu s vedcami, odborníkmi na pôdu a koneční užívatelia.

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-08 Co-creating solutions for soil health in Living Labs – RIA (MAA)

Každý projekt predpokladá 4 – 5 LLs alebo viac – podľa využitia pôdy a účelu projektu. LLs budú spoločne pracovať na tematicky príbuzných výzvach v oblasti zdravia pôdy, pričom sa budú zaoberať rovnakými alebo viacerými typmi využitia pôdy – Podrobný spoločný pracovný plán, participatívny a transdisciplinárny výskum a inovácie v LLs, identifikácia miest s vysokou výkonnosťou – potenciálne majáky, monitorovanie a hodnotenie postupov, stratégie, dokumentovanie a odovzdávanie poznatkov.

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-09 Carbon farming in living labs – RIA

4 – 5 LLs alebo viac – uhlíkové poľnohospodárstvo – – Podrobný spoločný pracovný plán, participatívny a transdisciplinárny výskum a inovácie v LLs, identifikácia miest s vysokou výkonnosťou – potenciálne majáky, monitorovanie a hodnotenie postupov, stratégie, dokumentovanie a odovzdávanie poznatkov.

Pracovný program Horizont Európa Misie – 2023 -2024, 6.12.2022  

Funding and tender opportunities – Research and Innovation and other actions to support the implementation of mission A Soil Deal for Europe (HORIZON-MISS-2023-SOIL-01)

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP

Zdroj: Funding & tender opportunities, nakh