Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Remediation strategies, methods and financial models for decontamination and reuse of land in urban and rural areasDátum otvorenia: 12. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 27. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01

Rozpočet: 21 000 000

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-04 Remediation strategies, methods and financial models for decontamination and reuse of land in urban and rural areas – RIA

Kontaminácia pôdy je všeobecne uznávaná ako vážne nebezpečenstvo pre ľudí, ako aj pre zdravie pôdy, čo ovplyvňuje schopnosť pôdy poskytovať ekosystémové služby vrátane poskytovania bezpečných a dostatočných potravín, čistej vody alebo biotopov pre biodiverzitu. Je potrebné lepšie pochopiť presné zdroje (bodové aj difúzne znečistenie) a stav znečistenia pôdy, ako aj jeho účinky na zdravie pôdy, životné prostredie a jeho sociálno-ekonomické dôsledky ako základ pre účinnejšiu a rozsiahlejšiu sanáciu pôdy. Vzhľadom na rôznorodosť situácií týkajúcich sa druhu a závažnosti znečistenia, ako aj neúplný pohľad na rozsah znečistených pôd je potrebné zaviesť účinné stratégie, ktoré umožnia uprednostniť investície, určiť najvhodnejšie metódy a finančné stratégie dekontaminácie a pripraviť pôdu pre konkrétne opatrenia.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 12.05.2022, nakh