Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Protecting and nurturing democraciesDátum otvorenia: 22. 06. 2021 00:00

Uzávierka: 07. 10. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01

Rozpočet: 49,50 mil. EUR

Kontaktná osoba: Elena Žáková
Call 2021 – Protecting and nurturing democracies / Výzva 2021 – Ochrana a oživenie demokracií

Destinácia 1 – Inovatívny výskum v oblasti demokracie a správy vecí verejných

Cieľ: Oživiť demokratické riadenie a zlepšiť dôveru v demokratické inštitúcie. Pomôcť chrániť základné práva na posilnenie aktívneho a inkluzívneho občianstva, posilniť zodpovednosť, transparentnosť, efektívnosť a dôveryhodnosť inštitúcií a politík založených na zákonoch. Aktivity by mali chrániť slobody a právny štát a chrániť demokraciu pred viacrozmernými hrozbami. Zameriava sa na rozšírenie politickej účasti, sociálneho dialógu a sociálneho začlenenia, občianskej angažovanosti a rodovej rovnosti.

Témy:

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-01: The future of liberal democracy in Europe / Budúcnosť liberálnej demokracie v Európe

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-02: Economic models and modern democracies / Ekonomické modely a moderné demokracie

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-03: Feminisms for a new age of democracy / Feminizmus pre nový vek demokracie

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-04: Democratic politics in the EU’s neighbourhood / Demokratické politiky v susedských krajinách EÚ

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-05: Politics and governance in a post-pandemic world / Politiky a vládnutie v postpandemickom svete

Typ projektov: RIA – Research and Innovation Actions / Výskumná a inovačná akcia

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 22.6.2021