Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerships in Health (2022)Dátum otvorenia: 06. 10. 2021 00:00

Uzávierka: 21. 04. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-HLTH-2022-CARE-10

Rozpočet: 100 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
HORIZON-HLTH-2022-CARE-10-01: European partnership on transforming health and care systems

Cieľom partnerstva je prispieť k prechodu na udržateľnejšie, odolnejšie, inovatívne a vysokokvalitné systémy zdravotnej starostlivosti zamerané na ľudí.

Partnerstvo zhromaždí kritické množstvo európskych, národných a regionálnych vedeckých zdrojov s cieľom efektívnejšie riešiť výzvy súvisiace s transformáciou systémov zdravotnej starostlivosti. Cieľom je uľahčiť prenos a zavádzanie nákladovo efektívnych technologických, servisných, organizačných a politických inovácií. 

Typ partnerstva: Spoločne financované

Partnermi môžu byť: Verejné zdravotnícke inštitúcie na národnej a regionálne úrovni; súkromné spoločnosti a filantropické organizácie; farmaceutické spoločnosti, IKT priemysel a spoločnosti zaoberajúce sa diagnostikou

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Nadväzuje na predchádzajúce partnerstvá v rámci H2020 (EIP Active and Healthy Ageing; P2P Active and Assisted Living programme; JPI More Years, Better Lives).

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 06.10.2021, mob