Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

MSCA Staff Exchanges 2023Dátum otvorenia: 06. 10. 2023 00:00

Uzávierka: 28. 02. 2024 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MSCA-2023-SE-01

Rozpočet: 78 495 000

Kontaktná osoba: Zuzana Reptová
Výzva MSCA Staff Exchanges umožňuje financovať siete pre medzinárodnú a medzisektorovú výmenu vedeckého a výskumného personálu, prípadne riadiacich, administratívnych a technických pracovníkov v rámci spoločného výskumného projektu. Cieľom je podporiť výmenu skúseností a poznatkov medzinárodne, ale aj medzi výskumom a trhom, či interakcie medzi akademickou a neakademickou sférou.

Podmienky výzvy: Konzorcium môžu vytvoriť univerzity, výskumné organizácie, výskumné infraštruktúry, súkromné spoločnosti (vrátane malých a stredných podnikov). Musí sa jednať o min. 3 partnerské organizácie z rôznych krajín (minimálne z 2 rôznych krajín EÚ/asociovaných krajín HE); ak sú organizácie z toho istého sektora – min. 1 z 3 krajín musí byť umiestnená mimo EÚ/asociovaných krajín HE.

Podporené budú projektové návrhy z akejkoľvek vednej disicplíny, prioritne projekty interdisciplinárne, zahŕňajúce medzinárodnú a medzisektorovú mobilitu medzi zúčastnenými výskumnými tímami. Max. trvanie je 4 roky na realizáciu projektu, financovanie je vo forme jednotkových nákladov vo výške max. financovanie zahŕňa 360 osobomesiacov.

Užitočné dokumenty:

Bližšie informácie o výzve

Predkladanie žiadostí

Detailné informácie pre uchádzačov

Kontakt v SR pre viac informácií