Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Monitoring, reporting and verification of soil carbon and greenhouse gases balanceDátum otvorenia: 12. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 27. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01

Rozpočet: 14 000 000

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-05 Monitoring, reporting and verification of soil carbon and greenhouse gases balance – Research and Innovation Actions

Úspech uhlíkového poľnohospodárstva v Európe sa bude posudzovať podľa množstva a dlhovekosti sekvestrácie uhlíka v rastlinách a pôdach. Na úspešné zvýšenie uhlíkového poľnohospodárstva a vytvorenie dlhodobých obchodných perspektív bude nevyhnutné štandardizovať metodiky a pravidlá monitorovania, podávania správ a overovania ziskov alebo strát v sekvestrácii uhlíka. Bez vysokého stupňa transparentnosti, environmentálnej integrity a štandardizácie metodiky budú kupujúci váhať s kvalitou ponúkaných úverov na uhlíkové poľnohospodárstvo. Okrem toho bude pre správcov pôdy ťažké odhadnúť ich potenciálne príjmy a tvorcovia politík sa zdráhajú povoliť využívanie takýchto úverov na dodržiavanie predpisov v regulačnom rámci. V dôsledku toho bude náročné rozvíjať úspešný trh.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 12.05.2022, nakh