Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Maximum valorisation of sustainably sourced bio-based feedstock in multi-product, zero-waste, zero-pollution biorefineryDátum otvorenia: 22. 06. 2022 00:00

Uzávierka: 22. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-CBE-2022

Rozpočet: 14 000 000

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-01 Maximum valorisation of sustainably sourced bio-based feedstock in multi-product, zero-waste, zero-pollution biorefinery

V súlade s cieľmi obehového hospodárstva a Akčným plánom nulového znečistenia úspešné návrhy prispejú k rozsiahlemu zavádzaniu priemyselných systémov založených na biologických látkach. Tieto systémy prispejú k implementácii stratégie EÚ v oblasti biohospodárstva, pričom preukážu lepšie environmentálne vlastnosti, maximálnu efektívnosť využívania zdrojov a energie a optimálne kaskádové využívanie surovín na biologickom základe, s cieľom dosiahnuť „nulový odpad“ a „nulové znečistenie“.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

CBE JU ročný pracovný program 2022

Tender & Opportunities Portal, 22.06.2022, nakh