Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Key Digital Technologies JU – výzva HORIZON-KDT-JU-2021-3-CSADátum otvorenia: 18. 01. 2022 00:00

Uzávierka: 27. 04. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-KDT-JU-2021-3-CSA

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
Európske partnerstvo Key Digital Technologies JU (KDT JU) vyhlásilo prvé výzvy na predkladanie projektových návrhov na základe svojho pracovného programu na rok 2021.

KDT JU bolo založené na základe nariadenia Rady (EÚ) 2021/2085 z 19. novembra 2021, ktorým sa zriaďujú spoločné podniky v rámci programu Horizont Európa a jedná sa o inštitucionalizované partnerstvo tematicky prepojené na Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa. Prostredníctvom KDT JU sú európsky priemysel, malé a stredné podniky (MSP) a výskumné a technologické organizácie (RTO) zastúpené priemyselnými združeniami, podporované a spolufinancované účastníckymi štátmi KDT JU a Európskou úniou.

Výzva KDT-JU-2021-3-CSA – A Pan-European chip infrastructure for design innovation je typom koordinačnej a podpornej akcie (JU CSA) v rámci KDT JU.

Pre partnerov zúčastneného štátu, ktorý koordinuje granty, sa môžu uplatňovať osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti na vnútroštátne financovanie.

Dôležité je preveriť si a spĺňať kritériá oprávnenosti a pravidlá svojej financujúcej organizácie.

Deadline na podávanie projektových návrhov je 27.04.2022 o 17:00:00 Bruselského času.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete v pracovnom programe KDT JU

Viac informácií o nadchádzajúcich výzvach nájdete na stránke KDT JU

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, erh