Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kaskádová výzva pre mestá – Call for Twin CitiesDátum otvorenia: 28. 06. 2023 00:00

Uzávierka: 30. 06. 2023 00:00 -

ID výzvy: Call for Twin Cities

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Konzorcium projektu H2020 s názvom NetZeroCities otvorí 3. mája 2023 výzvu pre mestá – Call for Twin Cities. Tento na mieru šitý twinningový program bude zameraný na vzájomné vzdelávanie a výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi európskymi mestami, ktoré budú vo výzve vybrané (tzv. Twins) a mestami, ktoré v marci 2023 uspeli ako pilotné mestá programu Pilot Cities Programme.

Hlavným cieľom twinningového programu je podporiť trvalé prepojenia medzi mestami, ktoré čelia podobným výzvam a majú spoločné záujmy v rôznych oblastiach emisií na ceste ku klimatickej neutralite.

Na čo bude vzdelávací program zameraný? 

Cieľom 20 mesačného vzdelávacieho programu (Twinning Learning programme) je výmena poznatkov, budovanie kapacít v pilotných a partnerských mestách a poskytovanie prístupu k podpore pri replikovaní navrhnutých riešení a osvedčených postupov.

Program bude založený na prístupe výmeny poznatkov medzi pilotnými a partnerskými mestami, vďaka čomu sa budú môcť ďalšie mestá učiť zo skúseností pilotných miest. Po ukončení vzdelávacieho cyklu partnerské twin mestá začlenia získané poznatky do implementácie adaptačných stratégií v celom meste prostredníctvom tzv. Replication Plan.

Postup párovania pilotných a partnerských miest bude založený na hľadaní podobných výziev, ktorým mestá v adaptácii čelia a spoločných záujmov v rôznych emisných oblastiach. Každé pilotné mesto (alebo skupina miest) bude spárované s jedným alebo viacerými partnerskými mestami.

Počas trvania programu sa plánuje celý rad aktivít na podporu vzájomného vzdelávania a výmeny skúseností medzi mestami. Nebudú chýbať online stretnutia, workshopy a inšpiratívne návštevy na mieste s cieľom prehĺbiť vzájomné pochopenie výziev a spoločne nájsť riešenia. Twin Cities budú tiež dostávať praktickú podporu od misijných poradcov a členov konzorcia NetZeroCities pri presadzovaní svojich cieľov a budú mať prístup k súboru nástrojov a zdrojov, ktoré im už teraz poskytuje portál NetZeroCities.

Zoznam 53 pilotných miest:

Mapa vybraných pilotných miest (53 Pilot Cities)

Harmonogram výzvy a predkladanie prihlášok: 

Do výzvy sa môžu zapojiť obce a mestá z členských štátov EÚ a krajín asociovaných k programu Horizont 2020. Na podanie žiadosti do výzvy pre partnerské mestá sa nebude vyžadovať, aby boli misijným mestom (Mission Cities).

S cieľom pomôcť partnerským mestám zosúladiť ich žiadosti s cieľmi a aktivitami pilotných miest a zabezpečiť úspešné zosúladenie na základe požadovaných oblastí vzdelávania bude na webovej stránke NetZeroCities sprístupnený online katalóg profilov pilotných miest.

Prihlášky sa budú prijímať od 3. mája do 30. júna do 23:59 h SEČ a výber úspešných Twin Cities bude oznámený začiatkom septembra 2023. Program Twinning Learning sa začne od konca septembra 2023 a skončí sa v máji 2025. Ďalšie podrobnosti o výzve budú k dispozícii v najbližších týždňoch.

Zdroj: NetZeroCities, 18.4.2023, mit