Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption – two-stageDátum otvorenia: 28. 10. 2021 00:00

Uzávierka: 23. 02. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2022-02

Rozpočet: 66,5 mil.

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Témy výzvy:

Enabling sustainable farming

Výskum a inovácie budú podporovať poľnohospodárov pri udržateľnom hospodárení. Vďaka výskumu a inováciám budú poľnohospodárske systémy maximalizovať poskytovanie širokej škály ekosystémových služieb. Výskum a inovácie podporia rozvoj politiky, obchodných modelov a trhových podmienok, ktoré umožnia prechod na udržateľné potravinové a poľnohospodárske systémy. Účinné poľnohospodárske znalostné a inovačné systémy urýchlia inovácie a využívanie výsledkov výskumu a inovácií od farmy až po stôl.

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-01-two-stage: Agroecological approaches for sustainable weed management – RIA

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-02-two-stage: Emerging and future risks to plant health – RIA

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-03-two-stage: Ecology of infectious animal diseases – RIA

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-04-two-stage: Smart solutions for the use of digital technologies for small- and medium-sized, farms and farm structures – IA

Enabling sustainable fisheries and aquaculture

Výskum a inovácie budú priamo podporovať spoločnú rybársku politiku a prinášať inkluzívne diverzifikované prístupy riadenia rybolovu. Informovanosť, dôvera a správanie producentov a spotrebiteľov priamo prispeje ku konkurencieschopnosti a udržateľnosti tohto odvetvia. Zastrešujúce partnerstvo pre klimaticky neutrálne, udržateľné a produktívne modré hospodárstvo prispeje k potravinovej bezpečnosti, modrému rastu a zamestnanosti v Európe prostredníctvom spoločne podporovaného programu výskumu a inovácií.

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-05-two-stage: Innovative food from marine and freshwater ecosystems – IA

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

Zdroj: Funding & tender opportunities; 28.10.2021; nakh