Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumptionDátum otvorenia: 28. 10. 2021 00:00

Uzávierka: 23. 02. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01

Rozpočet: 164 mil.

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Témy výzvy:

Enabling sustainable farming

Výskum a inovácie budú podporovať poľnohospodárov pri udržateľnom hospodárení. Vďaka výskumu a inováciám budú poľnohospodárske systémy maximalizovať poskytovanie širokej škály ekosystémových služieb. Výskum a inovácie podporia rozvoj politiky, obchodných modelov a trhových podmienok, ktoré umožnia prechod na udržateľné potravinové a poľnohospodárske systémy. Účinné poľnohospodárske znalostné a inovačné systémy urýchlia inovácie a využívanie výsledkov výskumu a inovácií od farmy až po stôl.

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-01: Risk assessment of new low risk pesticides – RIA

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-02: Socio-economics of pesticide use in agriculture – RIA

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-03: Enhancing biosecurity in terrestrial livestock production  – RIA

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-04: Innovative solutions to prevent adulteration of food bearing quality labels: focus on organic food and geographical indications – IA

Enabling sustainable fisheries and aquaculture

Výskum a inovácie budú priamo podporovať spoločnú rybársku politiku a prinášať inkluzívne diverzifikované prístupy riadenia rybolovu. Informovanosť, dôvera a správanie producentov a spotrebiteľov priamo prispeje ku konkurencieschopnosti a udržateľnosti tohto odvetvia. Zastrešujúce partnerstvo pre klimaticky neutrálne, udržateľné a produktívne modré hospodárstvo prispeje k potravinovej bezpečnosti, modrému rastu a zamestnanosti v Európe prostredníctvom spoločne podporovaného programu výskumu a inovácií.

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-05: Integrated and sustainable freshwater bioeconomy: Combining aquaculture, biodiversity preservation, biotechnology and other uses  – RIA

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-06: Biosecurity, hygiene, disease prevention and animal welfare in aquaculture  – RIA

Transforming food systems for health, sustainability and inclusion

Výskum a inovácie urýchlia prechod na udržateľné, zdravé a inkluzívne potravinové systémy prostredníctvom výsledkov v rôznych oblastiach.  Činnosti v oblasti výskumu a inovácií podporujúce partnerstvo pre bezpečné a udržateľné potravinové systémy pre ľudí, planétu a klímu pomôžu identifikovať a poskytovať inovatívne riešenia poskytujúce vedľajšie prínosy pre výživu, kvalitu potravín, klímu, obehovosť a komunity.

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-07: Building alternative protein-friendly sustainable and healthy food environments – IA

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-08: Research and innovation for food losses and waste prevention and reduction through harmonised measurement and monitoring – RIA

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-09: Microbiomes in food production systems – RIA

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-10: Integrated surveillance system to prevent and reduce diet-related non communicable diseases (NCDs) – RIA

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-11: Effective systems for authenticity and traceability in the food system – RIA

Targeted international cooperation

K podpore celosvetového prechodu na udržateľné potravinové systémy prispejú cielené činnosti v oblasti výskumu a inovácií, najmä v rámci partnerstva EÚ s Afrikou v oblasti potravinovej a výživovej bezpečnosti a udržateľného poľnohospodárstva (FNSSA) a globálnych iniciatív zahŕňajúcich medzinárodné výskumné konzorciá.

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-12: Agro-ecological approaches in African agriculture systems – RIA

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-13: AU-EU Combatting all forms of malnutrition – RIA

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-14: African food cities – RIA

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-15: Support for international research on infectious animal diseases – CSA

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

Zdroj: Funding & tender opportunities; 28.10.2021; nakh