Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Excellence Hubs (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04)Dátum otvorenia: 03. 11. 2021 00:00

Uzávierka: 15. 03. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04

Rozpočet: 50

Kontaktná osoba: 32
Očakávaný výsledok:

Centrá excelentnosti sú iniciatívou na posilnenie regionálnej excelentnosti inovácií v miestnych inovačných ekosystémoch prostredníctvom cezhraničnej spolupráce na spoločnej stratégii a/alebo popri reťazcoch pridávania hodnoty. Miestne inovačné ekosystémy sú vzájomne prepojené spoločnosti, výskumné inštitúcie, vládne orgány a spoločenskí aktéri, ktorí sa vzájomne posilňujú v územnom kontexte a spoločne zvyšujú úroveň inovačnej excelentnosti vo svojej regionálnej štruktúre…v texte výzvy na FTO portály

Text a podmienky výzvy

Kontakt na Slovensku