Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Europe’s Rail Call for Proposals for Research & Innovation activities (HORIZON-ER-JU-2022-01)Dátum otvorenia: 16. 03. 2022 00:00

Uzávierka: 23. 06. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-ER-JU-2022

Rozpočet: 234 000 000 EUR

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Cieľom partnerstva Europe´s Rail je urýchliť vývoj a zavádzanie inovačných technológií (najmä digitálnych a automatizácie) s cieľom dosiahnuť radikálnu transformáciu železničného systému a splniť ciele Európskeho zelenej dohody. Vyvinie riešenia so širokou podporou v celej EÚ – až 75 % úspešnej miery prieniku na trh do roku 2030, zlepšenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy a podpora vedúceho európskeho technologického postavenia v železničnej doprave.

Partnerstvo pre európske železnice si dáva za cieľ zabezpečiť vysokokapacitnú integráciu európskej železničnej siete odstraňovaním prekážok interoperability a poskytovaním riešení pre plnú integráciu, ktoré sa budú vzťahovať na riadenie dopravy, vozidlá, infraštruktúru a služby, a to so zameraním na dosiahnutie rýchlejšieho využívania a zavádzania projektov a inovácií. Týmto spôsobom by sa mal využiť obrovský potenciál na digitalizáciu a automatizáciu s cieľom znížiť železničné náklady, zvýšiť svoje kapacity a posilniť flexibilitu a spoľahlivosť, pričom by sa mal zakladať na pevnej spoločnej referenčnej architektúre funkčného systému v tomto odvetví, a na spolupráci so Železničnou agentúrou Európskej únie.

Očakáva sa, že v rámci prvej výzvy na predkladanie projektových návrhov výskumno-inovačných aktivít z ročného pracovného programu Europe’s Rail 2022 – 2024 budú financované projekty vo výške 234 miliónov EUR. Konečný termín na predkladanie projektových návrhov je stanovený na 23. júna 2022.

Destinácie:

  • Destinácia 1: Plánovanie a kontrola riadenia siete & Riadenie mobility v multimodálnom prostredí a digitálne nástroje.
  • Destinácia 2: Digitálna a automatizovaná/ autonómna prevádzka vlakov. Cieľom je výskum a vývoj novej generácie automatizovaného systému riadenia vlakov a škálovateľnej automatizácie prevádzky vlakov s cieľom optimalizovať prevádzku a zvýšiť kapacitu siete.
  • Destinácia 3: Inteligentný a integrovaný manažment. Cieľom je výskum a vývoj inovatívnych riešení vrátane definovania technických požiadaviek a noriem, metód a služieb založených na najnovších špičkových technológiách a koncepciách s cieľom minimalizovať náklady na životný cyklus a zvyšovať spoľahlivosť, dostupnosť a kapacitu železničného systému, a to tak v oblasti infraštruktúry, ako aj železničných koľajových vozidiel.
  • Destinácia 4: Udržateľný a ekologický železničný systém. Cieľom je výskum a vývoj inovatívnych riešení a služieb založených na špičkových technológiách, aby sa minimalizovala celková spotreba energie a zdrojov a vplyv železničného systému na životné prostredie, aby sa tento druh dopravy stal zdravším, atraktívnejším a odolnejším voči zmene klímy pri znížených celkových nákladoch.
  • Destinácia 5: Udržateľné konkurencieschopné digitálne ekologické služby železničnej nákladnej dopravy.
  • Destinácia 6: Regionálne železničné služby/Inovatívne železničné služby.

Témy výzvy:

Partnerstvo pre európske železnice predstavilo prvé výzvy na predkladanie projektov na Informačnom dni s názvom Europe’s Rail Info Day, ktorý sa uskutočnil 16. marca 2022. Záznam aj prezentácie:

Viac informácií k výzve:

Zdroj: EU-Rail, 15.3.2022, aktualizované 30.3.2022, mit