Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERC Synergy GrantsDátum otvorenia: 13. 07. 2022 00:00

Uzávierka: 08. 11. 2022 00:00 -

ID výzvy: ERC-2023-SYG

Rozpočet: 300 mil.

Kontaktná osoba: Zuzana Reptová
ERC Synergy Grants sú určené na podporu spolupráce na spoločnom riešení ambicióznych výskumných problémov, ktoré by jednotliví výskumníci a ich tímy nemohli riešiť samostatne.

Synergické granty sa môžu udeliť maximálne do výšky 10 mil. € na obdobie 6 rokov. V návrhu sa však môže požadovať dodatočných až 4 mil. € navyše na pokrytie a) oprávnených „počiatočných“ nákladov, a/alebo b) nákupu dôležitého vybavenia a/alebo c) prístupu k veľkým zariadeniam.

Uchádzať sa môže skupina dvoch až štyroch hlavných riešiteľov. Výskum musia všetci hlavní riešitelia vykonávať vo verejnej alebo súkromnej výskumnej organizácii (tzv. hostiteľskej inštitúcii, HI). Môže to byť HI, v ktorej žiadateľ už pracuje, alebo akákoľvek iná HI zriadená v jednom z členských štátov EÚ alebo pridružených krajín. Max. jeden z riešiteľov v rámci synergickej skupiny môže byť aj na inštitúcii mimo EÚ alebo pridružených krajín.

Uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu. Od predkladateľov úspešných projektov sa očakáva, že prídu s novou ideou, ktorá:

  • prekračuje hranice vedeckých disciplín
  • má potenciál výrazne ovplyvniť daný odbor
  • posunúť jeho hranice alebo otvoriť nové výskumné perspektívy

Text výzvy ERC-2023-SYG

Krátky prehľad pravidiel a podmienok
Podrobné Informácie pre žiadateľov

Kontakt v SR pre viac informácií.

zdroj: Funding & tenders opportunities portal a web ERC