Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Engagement with stakeholders



Dátum otvorenia: 22. 06. 2021 00:00

Uzávierka: 07. 10. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02

Rozpočet: 6,50 mil. EUR

Kontaktná osoba: Elena Žáková




Call 2021 – Engagement with stakeholders / Výzva 2021 – Spolupráca so zainteresovanými stranami

Destinácia 2 – Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Cieľ: Podporiť lepší prístup a zapojenie sa do kultúrneho dedičstva a zlepšovať jeho ochranu, zveľaďovanie a obnovu. Výskum a inovácie podporia udržateľný rast a vytváranie pracovných miest prostredníctvom kultúrneho a kreatívneho priemyslu a prispejú k ich integrácii do európskej priemyselnej politiky ako hnacej sily inovácie a konkurencieschopnosti.

Témy:

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02-01: Mobilising the network of National Contact Points in Cluster 2 / Mobilizovanie siete národných kontaktných bodov pre klaster 2      

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02-02: Coordination of European cultural heritage research and innovation among Member States / Koordinácia výskumu európskeho kultúrneho dedičstva a inovácie medzi členskými štátmi                                          

Typ projektov: CSA – Coordination and Support Actions / Koordinačná a podporná akcia

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 22.6.2021