Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Engage with and activate municipalities and regions to protect and restore soil healthDátum otvorenia: 22. 12. 2021 00:00

Uzávierka: 24. 03. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-06: Engage with and activate municipalities and regions to protect and restore soil health – CSA

Riešitelia v rámci tejto témy majú vytvoriť priestor a postupy pre regionálne a miestne dialógy o zdraví a obhospodarovaní pôdy.

Navrhované činnosti budú:

  • podporovať zapojenie obcí, regiónov a súvisiacich sietí za účelom identifikovať, mobilizovať a zapojiť kritické množstvo príslušných aktérov, zainteresovaných strán na podstatné zintenzívnenie ochrany a obnovy pôdy. 
  • skúmať príležitosti na lepšie využívanie finančných nástrojov EÚ na udržateľné obhospodarovanie pôdy a súčasne zohľadniť možnosti programovania prijaté na úrovni členských štátov a regiónov;
  • podporovať obce a regióny pri spoluvytvárať stratégie a opatrení na ochranu a obnovu zdravia pôdy s občanmi v súlade s pôdnou politikou EÚ a regionálnymi stratégiami
  • rozvíjať a realizovať účinné participatívne procesy
  • zlepšovať výmenu poznatkov medzi obcami a regiónmi o procesoch a výsledkoch osvedčených postupov
  • posilňovať inkluzívne a rozsiahle európske siete obcí a regiónov (napr. Európska aliancia pre pôdu) v prepojení, synergii a komplementárnosti s inými príslušnými sieťami
  • zvyšovať kapacitu týchto sietí prispievať k plneniu cieľov a cieľov pôdnej misie

Viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nakh