Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem (2023)Dátum otvorenia: 06. 12. 2022 00:00

Uzávierka: 09. 02. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-INFRA-2023-EOSC-01

Rozpočet: 69 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Európsky cloud pre otvorenú vedu EOSC (European Open Science Cloud) je celoeurópskou iniciatívou na podporu otvorenej vedy a otvorených inovácií. Predstavuje sieť organizácií a infraštruktúr z rôznych krajín a komunít, ktorá podporuje otvorené vytváranie a šírenie poznatkov a vedeckých údajov. Zámerom EOSC je zoskupovať existujúce infraštruktúry vedeckých údajov, ktoré sú fragmentované medzi jednotlivé vedné disciplíny a členské štáty EÚ a zefektívniť tým prístup k vedeckým údajom.

Cieľom výzvy je pokračovať v rozvíjaní aktivít EOSC s víziou vytvoriť plne funkčný ekosystém pre celý životný cyklus výskumných údajov. Pri sprístupňovaní dát je potrebné sa riadiť princípmi FAIR, teda údaje je možné vyhľadať, sú prístupné, vzájomne prepojiteľné z viacerých zdrojov a funkčné v rôznych systémoch, t. j. interoperabilné a je ich možné opakovane použiť.

Témy výzvy:

HORIZON-INFRA-2023-EOSC-01-01: Build on the science cluster approach to ensure the uptake of EOSC by research infrastructures and research communities – RIA

HORIZON-INFRA-2023-EOSC-01-02: Development of community-based approaches for ensuring and improving the quality of scientific software and code – RIA

HORIZON-INFRA-2023-EOSC-01-03: Planning, tracking, and assessing scientific knowledge production – RIA

HORIZON-INFRA-2023-EOSC-01-04: Next generation services for operational and sustainable EOSC Core Infrastructure – RIA

HORIZON-INFRA-2023-EOSC-01-05: EOSC Architecture and Interoperability Framework – CSA

HORIZON-INFRA-2023-EOSC-01-06: Trusted environments for sensitive data management in EOSC – RIA

Pracovný program pre Výskumné infraštruktúry (2023 – 2024)

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 09.12.2022, mob