Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem (2022)Dátum otvorenia: 19. 01. 2022 00:00

Uzávierka: 20. 04. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01

Rozpočet: 30 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Európsky cloud pre otvorenú vedu EOSC (European Open Science Cloud) je celoeurópskou iniciatívou na podporu otvorenej vedy a otvorených inovácií. Predstavuje sieť organizácií a infraštruktúr z rôznych krajín a komunít, ktorá podporuje otvorené vytváranie a šírenie poznatkov a vedeckých údajov. Zámerom EOSC je zoskupovať existujúce infraštruktúry vedeckých údajov, ktoré sú fragmentované medzi jednotlivé vedné disciplíny a členské štáty EÚ a zefektívniť tým prístup k vedeckým údajom.

Cieľom výzvy je pokračovať v rozvíjaní aktivít EOSC s víziou vytvoriť plne funkčný ekosystém pre celý životný cyklus výskumných údajov. Pri sprístupňovaní dát je potrebné sa riadiť princípmi FAIR, teda údaje je možné vyhľadať, sú prístupné, vzájomne prepojiteľné z viacerých zdrojov a funkčné v rôznych systémoch, t. j. interoperabilné a je ich možné opakovane použiť.

Témy výzvy:

HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-01: Services and tools to underpin a research assessment system that incentivises open science practices – RIA

HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-02: Improving and coordinating technical infrastructure for institutional open access publishing across Europe – RIA

HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-03: FAIR and open data sharing in support of healthy oceans, seas, coastal and inland waters – RIA

HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-04: Support for initiatives helping to generate global standards, specifications and recommendations for open sharing of FAIR research data, publications and software – CSA

Pracovný program pre Výskumné infraštruktúry (2021 – 2022)

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 19.1.2022, mob