Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Health’s BridgeheadDátum otvorenia: 01. 01. 2022 00:00

Uzávierka: 14. 03. 2022 00:00 -

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Program EIT Health’s Bridgehead prepája európskych podnikateľov v oblasti zdravia, ktorí majú záujem rozšíriť svoje podnikanie mimo svoj domáci trh a získať expertízu od svetových inkubátorov a akcelerátorov v rámci siete EIT Health, tzv. katalyzátorov.

Vďaka tomuto programu majú firmy možnosť spoločne naplánovať, ako sa efektívne dostať na nové trhy, zapojiť sa do lokálnych partnerských sietí, ako získať prístup k infraštruktúre a porozumieť novým regulačným systémom.

Pre európske firmy program ponúka zapojiť sa do schémy EUROPE (európske trhy) alebo GLOBAL (mimo Európy). Schéma INBOUND je určená pre mimoeurópske firmy.

Aby sa spoločnosť mohla zapojiť do programu Bridgehead (EUROPE/GLOBAL), musí spĺňať nasledujúce kritériá:

  • musí byť zaregistrovaná v Európe
  • predáva produkt alebo služby aspoň na jednom európskom trhu a je pripravená expandovať na nový trh
  • vo svojom portfóliu má inovatívne produkty alebo služby v oblasti biotechnológií, zdravotníctva alebo digitálneho zdravia
  • má menej ako 250 zamestnancov

Typické projektové ciele v rámci grantovej schémy:

  • vytváranie a/alebo realizácia stratégie vstupu na trh mimo domáceho trhu
  • vytváranie cenových stratégií pre nové medzinárodné trhy
  • zmapovanie právneho, finančného a administratívneho prostredia krajiny záujmu, porozumenie regulačným požiadavkám vrátane certifikácie, ochrany duševného vlastníctva
  • zavedenie nových distribučných, výrobných alebo dodávateľských zmlúv
  • testovanie produktov/služieb v reálnom prostredí
  • prístup k vedeckým a výskumným laboratóriám, zariadeniam a infraštruktúre pre validačné štúdie

Úspešný žiadateľ môže získať grant do výšky 30 000 EUR (EUROPE), resp. 40 000 EUR (GLOBAL). EIT si nárokuje výkonnostný poplatok (success fee) vo výške 6 % z príjmov spoločnosti na novom trhu, ktorý je obmedzený na trojnásobok výšky grantu alebo na tri roky po ukončení programu, podľa toho, čo nastane skôr.

Bližšie informácie

Termíny informačných webinárov k výzve: 3. február 2022 o 11:00 h a 3. marec 2022 o 11:00 h

Kontakt na Slovensku

Zdroj: EIT Health, 1.2.2022, mob