Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Circular Economy PrizeDátum otvorenia: 07. 07. 2022 00:00

Uzávierka: 31. 08. 2022 00:00 -

ID výzvy: EIT Circular Economy Prize

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Cieľom súťaže EIT Community Circular Economy je identifikovať a oceniť tie startupy a podniky, ktoré prinášajú významné nové riešenia v oblasti obehového hospodárstva.

Zapojte sa aj vy do súťaže, kde budete môcť predstaviť svoj nápad pred odbornou porotou, získať významnú finančnú cenu na podporu svojho produktu, služby alebo technológie a stať sa súčasťou živej siete obehového hospodárstva Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).

Tematický rozsah súťaže, ktorá je zameraná na riešenia v týchto oblastiach:

Téma 1: Nové obehové obchodné modely v dvoch konkrétnych oblastiach:

  • Od výrobkov k službám: Tento model je alternatívou k zavedenému prístupu „kúpiť a vlastniť“ a zahŕňa dohody o požičiavaní, prenájme alebo platbe za používanie. Umožňuje zákazníkovi kúpiť si službu alebo požadovaný výsledok namiesto toho, aby si kúpil samotný výrobok.
  • Ekonomika zdieľania: Hlavným znakom, ktorý definuje ekonomiku spoločného využívania, je spolupráca. Vytvára pre spotrebiteľov možnosť využiť nevyužitý potenciál produktov tým, že skracuje ich čas nečinnosti a zvyšuje prístup k tovarom a službám.

Téma 2: Metodiky hodnotenia obehového hospodárstva: Nové metodické prístupy na monitorovanie a/alebo kvantifikáciu obehového hospodárstva zo všeobecného hľadiska alebo v konkrétnych odvetviach, ako sú kritické suroviny, stavebníctvo, potraviny.

Téma 3: Zhodnocovanie odpadu vrátane logistiky: nové myšlienky a prístupy k zhodnocovaniu odpadu v špecifických sektoroch, ako sú kritické suroviny, stavebníctvo, potraviny, vrátane digitálnych riešení na zlepšenie logistiky.

Téma 4: Digitálne pasy výrobkov: nové myšlienky a vývoj v oblasti digitálnych pasov výrobkov ako účinného nástroja na zlepšenie vysledovateľnosti materiálov na podporu zavádzania udržateľných výrobkov.

Súťaž je otvorená pre všetky právnické osoby alebo skupiny právnických osôb so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k programu HorizonEurope. Na partnerov a subjekty, ktoré už získali finančné prostriedky od EIT Raw Materials, EIT Climate-KIC, EIT Food, EIT Urban Mobility alebo EIT Manufacturing, sa môžu vzťahovať určité obmedzenia. Viac informácií nájdete v Pravidlách súťaže (Rules of the Prize).

V rámci spoločenstva EIT pre obehové hospodárstvo spájajú svoje sily EIT RawMaterials, EIT Climate-KIC, EIT Food, EIT Manufacturing a EIT Urban Mobility, aby vytvorili priaznivé prostredie pre rozvoj kreatívnych myšlienkových procesov a inovácií v oblasti obehového hospodárstva.

Prihlasovanie do súťaže bude ukončené 31. augusta 2022 o 23:59 hod.

28.7.2022, mit