Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Developing and consolidating the European research infrastructures landscape, maintaining global leadership (2021)Dátum otvorenia: 30. 09. 2021 00:00

Uzávierka: 20. 01. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-INFRA-2021-DEV-02

Rozpočet: 43,5 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Výzva je vyhlásená v rámci destinácie 1, ktorá má za cieľ prispievať k rozvoju a konsolidácii európskych výskumných infraštruktúr. Na podporu tohto cieľa slúži ESFRI – Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach, ktoré určuje investičné priority výskumných infraštruktúr na nasledujúce obdobie.

Aktuálna výzva zahŕňa dva tematické okruhy. Jednak podporí prípravnú fázu projektov, ktoré boli identifikované v novej cestovnej mape ESFRI. Taktiež bude podporená konsolidačná fáza pre projekty výskumných infraštruktúr z cestovnej mapy ESFRI z roku 2016, financované môžu byť aktivity ako napríklad rozšírenie partnerstiev, vytvorenie riadiacej štruktúry, zabezpečenie financovania, vývoj riešení v oblasti IKT a správy údajov a pod.

Témy výzvy:

HORIZON-INFRA-2021-DEV-02-01: Preparatory phase of new ESFRI research infrastructure projects – CSA

HORIZON-INFRA-2021-DEV-02-02: Consolidation of the research infrastructure landscape – Individual support for ESFRI projects – CSA

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 01.10.2021, mob