Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Develop and validate a set of quality of life and patient preference measures for cancer patients and survivorsDátum otvorenia: 22. 12. 2021 00:00

Uzávierka: 26. 04. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-02

Rozpočet: 11 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-02: Develop and validate a set of quality of life and patient preference measures for cancer patients and survivors – RIA

Téma výzvy sa zameriava na rozvoj rámca novo definovaných, zosúladených a systematických prieskumov, spolu so zhromažďovaním nových údajov, ako aj aktualizáciu existujúcich údajov o kvalite života onkologických pacientov a príslušných informácií z registrov prostredníctvom využitia vhodných digitálnych nástrojov. Tieto prieskumy by sa mali pravidelne uskutočňovať vo všetkých krajinách a mali by sa vyhodnocovať v spolupráci s výskumníkmi, poskytovateľmi starostlivosti, zdravotnými poisťovňami, zástupcami priemyslu, ako aj s tvorcami politík. Cieľom týchto aktivít má byť včasnejšia, adresnejšia a dostupnejšia zdravotná starostlivosť a prijímanie adekvátnych politických opatrení.

Táto téma si vyžaduje interdisciplinárny prístup a zapojenie odborníkov z oblasti spoločenských a humanitných disciplín, ktorých expertíza má zvýšiť spoločenský dopad realizovaných aktivít.

Podporené projekty majú nadviazať na existujúce iniciatívy znalostného centra Európskej komisie pre rakovinu (Knowledge centre on Cancer) a komplementárne aktivity pod hlavičkou Európskeho plánu na boj proti rakovine (Europe’s Beating Cancer Plan).

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 11 mil. EUR.

Pracovný program 2021 – 2022 pre oblasť misií

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, mob