Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Building capabilities in innovation procurementDátum otvorenia: 06. 07. 2021 00:00

Uzávierka: 26. 10. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01-02

Rozpočet: 4 mil.

Kontaktná osoba: 17
Napriek právnym reformám a stimulom v oblasti verejného obstarávania inovatívnych riešení zostáva nedostatok informovanosti, zručností a znalostí verejných aj súkromných obstarávateľov dôležitým problémom brániacim v implementácii obstarávania inovácií v praxi. Zatiaľ čo prevláda potreba zmeniť tradičné postupy obstarávania, pre objavenie potenciálu obstáravania inovácií sa stáva nevyhnutnou potreba cielených školení a vedenia, výmeny skúseností z praxe a budovania kapacít. Projekty v rámci tejto výzvy by mali byť zamerané na prípravu portfólií školení, zvyšovanie povedomia o právnom rámci obstarávaní inovácií a procese spoločného dizajnovania medzi MSP a obstarávateľmi, škálovanie najlepších príkladov z praxe obstarávania inovácií, tvorbu nových expertných sietí a pod.

Viac informácií o výzve je k dispozícii v Pracovnom programe Európske inovačné ekosystémy 2021-2022.

Záznam z informačného dňa pre Európske inovačné ekosystémy 2021-2022

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií