Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

A sustainable future for EuropeDátum otvorenia: 20. 01. 2022 00:00

Uzávierka: 20. 04. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01

Rozpočet: 90 mil. Euro

Kontaktná osoba: Elena Žáková
Destinácia 3 – Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií

Destinácia 3 podporí projekty, ktoré budú pomáhať pri riešení sociálnych, hospodárskych a politických nerovností, podporovať rozvoj ľudského kapitálu a prispievať ku komplexnej európskej stratégii inkluzívneho rastu. To tiež zahŕňa pochopenie a reakciu na dopady technologického pokroku a hospodárskej vzájomnej prepojenosti s ohľadom na sociálnu odolnosť.

Call 2022 – A sustainable future for Europe / Udržateľná budúcnosť pre Európu

Témy:

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-01: Public policies and indicators for well-being and sustainable development / Verejné politiky a ukazovatele blahobytu a udržateľného rozvoja

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-02: The impact of spatial mobility on European demographics, society, welfare system and labour market / Vplyv priestorovej mobility na európsku demografiu, spoločnosť, systém sociálneho zabezpečenia a trh práce

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-03: Conditions of irregular migrants in Europe / Podmienky neregulárnych migrantov v Európe

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-04: Decision-making processes of (aspiring) migrants / Procesy rozhodovania (ašpirujúcich) migrantov

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-05: Gender and social, economic and cultural empowerment / Rodové a sociálne, ekonomické a kultúrne posilnenie

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-06: Overcoming discrimination for an inclusive labour market / Prekonanie diskriminácie na inkluzívnom trhu práce

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-07: Conditions for the successful development of skills matched to needs / Podmienky úspešného rozvoja zručností zodpovedajúcich potrebám

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-08: Strengthening racial, ethnic and religious equality / Posilnenie rasovej, etnickej a náboženskej rovnosti

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-09: Return and readmission of irregular migrants in the EU / Návrat a znovuprijatie neregulárnych migrantov v EÚ

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-10: Socio-economic effects of ageing societies / Sociálno-ekonomické dopady starnutia spoločností

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 14.1.2022